10 råd som motverkar ohälsa bland chefer

Ledarskap Chefernas långtidsfrånvaro fortsätter att öka, framförallt den som beror på psykisk ohälsa. Men även att korttidsfrånvaron går ned kan tolkas som en varningssignal, enligt en färsk rapport från Previa som lyfter fram tio råd för att motverka ohälsoproblemen.

10 råd som motverkar ohälsa bland chefer
Foto: Stock Adobe.

För andra året i rad presenterar Previa företagshälsa Chefshälsorapporten, som visar hur sjukskrivningarna bland Sveriges chefer utvecklas. Statistiken, som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaro kommer från Previas sjuk- och frisktjänst och omfattar 12 300 chefer på 440 anslutna företag i olika branscher över hela landet.

Av rapporten, som omfattar statistik från åren 2014 – 2019, framgår att långtidssjukskrivningar bland chefer fortsätter att öka.

Lena-Karin Allinger, Previa.
Lena-Karin Allinger, Previa.
Foto: Previa.

– Dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo med ständigt ökande krav på effektivitet, tillgänglighet och resultat i relation till högt satta mål. Att vara chef i dag innebär ett enormt tryck av krav och förväntningar från både högre ledning och från medarbetare, kommenterar Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult på Previa.

Kvinnor hårdast drabbade

Det är framförallt den psykisk ohälsan som ökar. När Previa systematiskt började kartlägga chefers ohälsa 2014 låg antalet sjukdagar på grund av psykosociala orsaker på 28 dagar per 100 chefer och år. Sex år senare har antalet ökat till 78 dagar per 100 chefer och år.

En förklaring är digitaliseringen som å ena sidan underlättar och skapar möjligheter, men å andra sidan bidrar till att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut, menar Lena-Karin Allinger:

– Möjligheten att vara tillgänglig är obegränsad. Det här får konsekvenser och driver en utveckling där allt fler chefer drabbas av psykisk ohälsa.

Den grupp som är hårdast drabbad är kvinnor. 2014 hade kvinnor i chefsposition i genomsnitt 49 sjukdagar per år för psykosociala besvär, vilket ökat till 113 dagar 2019.

Minskad korttidsfrånvaro

Men samtidigt som sjukfrånvaron totalt sett ökar bland landets chefer ökar, fortsätter korttidsfrånvaron ner. Och även det kan tolkas som en varningssignal. Enligt Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa, kan det bero på att chefer har en tendens att inte sjukskriva sig när de har kortare sjukdomsbekymmer.

Lennart Sohlberg, Previa.
Lennart Sohlberg, Previa.
Foto: Previa.

– Att chefer inte sjukskriver sig vid korttidssjukdom är ett riskbeteende, kommenterar han. Och vi ser nu att ohälsan hos chefer ökar med fler långtidssjukskrivningar som följd. När chefer blir sjuka blir de borta en lång tid.

Lena-Karin Allinger betonar att ansvaret för arbetsmiljön måste starta på högsta ledningsnivå och ägas av hela organisationen.

– Det är då vi skapar de konkreta beteenden som kännetecknar en hållbar organisation, säger hon.

10 råd för att motverka ohälsa bland chefer.

  1. Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras uppifrån och ägas av samtliga i organisationen.
  2. Säkerställ att chefen får stöd, återkoppling och hjälp med prioritering från överordnad chef.
  3. Bryt ensamheten och etablera chefsnätverk där det ges utrymme till konkret stöd och erfarenhetsutbyte. Ta fram mentorsprogram så att erfarna ledare kan stödja dem som är nya i chefsrollen.
  4. Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen. Avlasta chefen mängden administrativa uppgifter.
  5. Rusta arbetsplatsen för att hantera konflikter. Involvera medarbetarna och ta en diskussion: Hur tilltalar vi varandra? Hur beter vi oss?
  6. Ge ansvar och befogenheter till medarbetarna, undvik att fastna i operativa frågor.
  7. Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
  8. Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.
  9. Tydliggör normer och ta fram policys kring tillgänglighet och arbetstid.
  10. Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen och agera direkt vid tecken på ohälsa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.