12 frågor chefen kan ställa för att förebygga ohälsa

Arbetsmiljö Problemet med stress och ohälsa på arbetsplatserna blir allt större. Forskare vid Umeå universitet har nu i samarbete med Region Västerbotten tagit fram ett enkelt metodstöd med 12 frågor för chefer som vill föra samtal med medarbetare som visar tidiga varningssignaler.


12 frågor chefen kan ställa för att förebygga ohälsa

Arbetsrelaterad ohälsa har blivit ett stort samhällsproblem som resulterar i både lidande för individen och kostnader för arbetsgivarna. Enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport uppger tre av tio anställda att de upplever besvär i sitt arbete. Vanligast är stress samt smärta och värk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Therese Eskilsson, Umeå universitet.

– Med tanke på omfattningen av problemet skulle man kunna tänka sig att det finns en uppsjö av litteratur om hur arbetsgivare ska gå tillväga för att motverka problemen. Men det som hittills funnits är mest anvisningar om vikten av att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete – inte hur chefen konkret kan gå tillväga i mötet med medarbetaren, säger Therese Eskilsson, universitetslektor vid Umeå universitet.

Minskade sjukskrivningar

Under 2015 genomfördes ett forskningsprojekt i samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten i syfte att undersöka om en strukturerad dialogmodell skulle kunna användas som verktyg för att påverka sjukskrivnas återgång till arbete samt vid rehabilitering av psykisk ohälsa.

Läs även: Jobbstressen ger hälsobesvär.

Ett 50-tal personer som var sjukskrivna för utmattningssyndrom samt deras arbetsgivare deltog i projektet som innebar att en rehabiliteringskoordinator från hälso- och sjukvården genomförde strukturerade samtal med medarbetare och arbetsgivare.

Resultatet blev över förväntan – sjukskrivningarna minskade och deltagarna förbättrade signifikant sin arbetsförmåga och sitt välbefinnande. Inte minst uppgav arbetsgivarna att de kände sig säkrare och mer kompetenta i dialogen med sina medarbetare.

Lättanvänt metodverktyg

– Erfarenheterna var så positiva att vi bestämde oss för att gå vidare och utveckla ett lättanvänt metodverktyg som kan användas av chefer på egen hand, utan stöd av hälso- och sjukvården, förklarar Therese Eskilsson.

Den nya versionen av metodstödet – AD-A – kan användas av chefer i dialogen med medarbetarna för att förebygga eller förkorta sjukskrivningar. Men även personalkonsulter, HR-personer och företagshälsan kan ha nytta av det för att stötta arbetsgivare i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Agera direkt

– Det är viktigt att försöka upptäcka tidiga varningssignaler om ohälsa. Så snart chefen blir varse att en medarbetare inte mår bra gäller det sedan att agera direkt genom att bjuda in till ett dialogsamtal för att kartlägga arbetssituationen och utarbeta en plan för anpassning, säger Therese Eskilsson.

Läs även: Ny verktygslåda hjälper chefer till bättre ledarskap.

Metodstödet innehåller 12 nyckelfrågor som ska besvaras av medarbetaren och i vissa fall även chefen för att ringa in problemet.

– En stor del av metodiken bygger på att chefen överhuvudtaget vågar fråga. Men det gäller också att kunna ställa frågor som inte skuldbelägger medarbetaren och därmed förvärrar problemet. Det viktiga är att förstå orsakerna och hitta lösningar. Då kan det vara värdefullt med en vägledning som grund för samtalet, förklarar Therese Eskilsson.

Metodstödet finns kostnadsfritt tillgängligt på:

Umeå universitet.

FHV-metodik.

12 frågor som chefen kan ställa.

 1. Vilka tankar, förväntningar, farhågor har du inför detta samtal/att börja arbeta igen eller inför att öka arbetstiden?
 2. I vilken utsträckning anser du att dina besvär/din sjukskrivning är orsakade av förhållanden på ditt arbete?
 3. Kan du beskriva vilket stöd du upplever på arbetet från mig som chef och från dina kollegor?
 4. I vilken utsträckning upplever du balans i arbetet (krav/resurser, tydlighet i arbetsinnehåll, återhämtning)?
 5. Vilka arbetsuppgifter kan du idag utföra utan större hinder?
 6. Vilka arbetsuppgifter har du idag svårt att utföra eller undviker att göra på grund av dina besvär?
 7. Vilka är dina egna förslag på anpassning av arbete eller för återgång i arbete?
 8. I vilken utsträckning anser du att dina besvär/din sjukskrivning är orsakad av förhållanden utanför ditt arbete?
 9. Vilka levnadsvanor har du som kan främja din hälsa (fysisk aktivitet, matvanor, återhämtning)? Hur kan jag som chef ge dig stöd?
 10. Har du levnadsvanor som kan försämra din hälsa i fritid och arbete? Hur kan jag som chef ge dig stöd?
 11. I vilken utsträckning upplever du balans i livet?
 12. Hur har du det i dina nära relationer – känner du dig trygg?

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.