13 nya indikatorer visar status på svensk statsförvaltning

Offentlig verksamhet Fungerar statsförvaltningen tillräckligt effektivt? Hur lätt kan medborgarna till exempel komma i kontakt med myndigheter eller nå ett statligt servicekontor? Statskontoret har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till 13 olika indikatorer som kan användas för att följa upp det förvaltningspolitiska målet.

13 nya indikatorer visar status på svensk statsförvaltning
En väl utvecklad service och tillgänglighet är viktiga egenskaper. Foto: Stock Adobe.

Det förvaltningspolitiska målet har lagts fast av riksdagen och är en vision för vilka egenskaper som kännetecknar en väl fungerande statsförvaltning. Det handlar om att de statliga myndigheterna ska vara innovativa, samverkande, rättssäkra och effektiva, men även ha väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Statskontoret föreslår nu totalt 13 indikatorer inom 7 olika kategorier som ska användas för att följa upp var och en av egenskaperna i målet. Indikatorerna är små mått på stora och svårfångade värden som tillsammans kan ge en bild av hur väl statsförvaltningen fungerar. Förhoppningen är att de ska bidra med ny information som kan ligga till grund för att utveckla förvaltningspolitiken och statsförvaltningen.

Men det kräver samtidigt att regeringen ger nya uppdrag till myndigheterna för att ta fram indikatorerna och i vissa fall kan myndigheterna även behöva ny finansiering. Det skulle i så fall öka kostnaderna för staten med cirka 975 000 kronor årligen plus 750 000 kronor i uppstartskostnad.

Indikatorerna förutsätter också att hela statsförvaltningen bidrar med data, vilket ökar uppgiftslämnarbördan för myndigheterna. Den indirekta kostnaden för arbetstiden som myndigheternas medarbetare behöver lägga på att bidra med data bedöms landa på cirka 7,6 miljoner kronor årligen.

Statskontorets förslag till indikatorer

  • Innovativ

Andelen innovationsaktiva myndigheter mätt som myndigheter som uppger att de har utfört minst en innovationsaktivitet.

Andelen innovativa myndigheter, mätt som myndigheter som uppger att de har introducerat minst en innovation i sin verksamhet.

  • Samverkande

Andelen statsanställda som uppger att de under den senaste månaden har arbetat tillsammans med anställda vid en annan myndighet för att lösa en uppgift.

Andelen statsanställda som uppger att de under den senaste månaden har arbetat tillsammans med anställda vid en kommun eller en region för att lösa en uppgift.

  • Rättssäker

Antalet beslut där Riksdagens ombudsmän (JO) riktar allvarlig eller mycket allvarlig kritik mot en myndighet.

Antalet beslut där Justitiekanslern (JK) riktar kritik mot en myndighet.

  • Väl utvecklad service

Den genomsnittliga andelen enskilda som upplever att de har fått den hjälp de behöver i sina kontakter med myndigheten (för ett urval av 15 myndigheter).

  • Väl utvecklad tillgänglighet

Den genomsnittliga svarsfrekvensen på telefonsamtal till myndigheters huvudväxlar och kontaktcenter (för ett urval av 15 myndigheter).

Den genomsnittliga andelen samtal till myndigheters huvudväxlar och kontaktcenter som besvaras inom 10 minuter (för ett urval av 15 myndigheter).

Andelen av befolkningen över 16 år som kan nå ett statligt servicekontor inom 40 minuter till fots, med kollektivtrafik eller bil.

Andelen statliga webbplatser eller mobilapplikationer som har god tillgänglighet enligt Myndigheten för digital förvaltnings tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Väl utvecklad kvalitet

Den sammanvägda utvecklingen av indikatorerna som Statskontoret föreslår för att följa upp statsförvaltningens innovativitet, samverkan, rättssäkerhet, service och tillgänglighet (mätt som årlig procentuell förändring).

  • Effektiv

Kvoten mellan indikatorn Statskontoret föreslår för att följa upp statsförvaltningens kvalitet och den årliga procentuella förändringen av statsförvaltningens inflationsjusterade verksamhetskostnader.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.