8 tips för att få fart på ledningsgruppen

Styrning Nu finns möjligheten för en nystart för ledningsarbetet. Hur väl fungerar det idag och vad kan förbättras? Här är åtta frågor som kan ge svar på hur din ledningsgrupp fungerar och i vilken mognadsfas den befinner sig i och vad som kan utvecklas.

8 tips för att få fart på ledningsgruppen
Gunnila Masreliez-Steen konstaterar att det är lätt hänt att en ledningsgrupp fastnar i ”bråttom-frågor” och inte förmår att lyfta blicken.

Ledningsgruppen är en aktiv del av styrsystemet i en organisation. För högsta chefen gäller det att hålla i taktpinnen och föra in ledningsgruppen i en miljö där medlemmarna släpper de egna intressena och tar gemensamt ansvar för att hantera det uppdrag som ledningsgruppen har.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Fungerar inte ledningsgruppen fullt ut, fungerar inte styrningen som det är tänkt. Det är genom ledningsgrupperna på de olika nivåerna i organisationen, som man länkar samman företaget, säger Gunnila Masreliez Steen.

Hon har arbetat med organisations- och ledarskapsutveckling i 31 olika länder inom såväl internationell offentlig förvaltning som multinationella företag och har 45 års egen erfarenhet av att leda bolag, verksamhet och medarbetare, vilket hon idag gör via sitt företag Kontura International.

Syftet viktigt

Gunnila Masreliez Steen konstaterar att grunden är att högsta chefen måste förstå och möta kraven som ställs på denne.

– Vilket inte alltid är fallet och då blir företaget ostyrbart. Att det inte fungerar optimalt syns också i ledningsgruppsarbetet, säger hon

Hur man uppfattar syftet med ledningsgruppen och dess uppdrag, blir avgörande för inriktningen av arbetet. Både gruppens sammansättning och dess arbetsuppgifter styrs av synen på uppdraget.

– Många chefer är idag oklara över vad som bör vara ledningsgruppens uppdrag.

Fastnar i ”bråttom-frågor”

Gunnila Masreliez-Steen har sett att alltför många ledningsgrupper har suboptimeringsproblem.

– Man fastnar i ”bråttom-frågor” och förmår inte att lyfta blicken. Gruppens uppdrag och syfte är ofta oklart, vilket leder till osäkerhet om till exempel mandat. Vanligt är också att särintressen tar över och förminskar det gemensamma ansvaret för helheten.

Hur ledningsgruppens dynamik fungerar avgör kvaliteten på gruppens arbete.

– Vi har i diskussioner med ett stort antal chefer funnit att det finns ett mönster i utvecklingen av hur ledningsgrupperna arbetar, som man kan identifiera som tre mognadsstadier, som de flesta ledningsgrupper behöver passera, för att till slut finna formen som passar det egna uppdraget och den egna verksamheten, berättar Gunnila Masreliez-Steen.

De tre mognasfaserna är:

Stadium 1, Informationsgruppen

På denna basala nivå träffas gruppen för att utbyta information. Vd:n använder sin ledningsgrupp till att förmedla information. Allt eftersom chefen blir varmare i kläderna och deltagarna i gruppen lär känna varandra, brukar diskussioner kring informationen sätta igång. Man talar då om att envägsinformation blir till tvåvägsinformation.

Stadium 2. Representantgruppen

Har man inte klargjort förväntningarna på de olika gruppmedlemmarna, är det vanligt att dessa börjar bevaka ”sina” intressen. Man bevakar resursfördelningen, tillgången till chefens tid och driver den egna gruppens intressen. Man undviker att knyta upp sig i gemensamma åtaganden och gör vad man kan, för att inte bli för involverad i de större frågorna. Man sköter sitt.

Stadium 3. Det gemensamma åtagandet

I det tredje stadiet har medlemmarna släppt de egna intressena och tar gemensamt ansvar för att hantera det uppdrag som ledningsgruppen har. Medlemmarna arbetar för att skapa värde för det gemensamma och därmed också för sin respektive del av organisationen.

8 frågor som kan ge svar på hur ledningsgruppen fungerar:

  1. Hur tydligt är ledningsgruppens uppdrag för dig?
  2. Hur klar eller oklar är ledningsgruppens roll i organisationen?
  3. Hur är sammansättningen av gruppen?
  4. Fokuseras det tillräckligt på de strategiska frågorna i ledningsgruppen?
  5. Uppnås avsedda effekter?
  6. Hur är gruppens lojalitet mot fattade beslut?
  7. Känner man varandra tillräckligt som personer?
  8. Är målbilden gemensam i gruppen?

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.