AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Digitalisering Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Utvecklingen och användningen av AI har stor potential att skapa högre tillväxt och att effektivisera offentlig verksamhet i Sverige, enligt analysen. Totalt beräknas tillväxten i svensk ekonomi bli dubbelt så hög fram till 2035 om AI tillämpas, jämfört med annars, enligt analysen.

Användningen av AI kan ge värden på flera sätt, bland annat genom att fler funktioner inom olika områden automatiseras och att nya varor, tjänster och affärsmodeller växer fram.

Alla sektorer och näringsgrenar berörs också, som till exempel vård och omsorg, transporter, tillverkningsindustri och finansiella tjänster. Det handlar om allt från självkörande fordon till snabbare och säkrare diagnostik inom sjukvården.

Och att intresset för AI redan är stort märks på många sätt. Bland annat har mängden projekt som Vinnova är med och finansierar ökat kraftigt de senaste två – tre åren och allt pekar på att trenden fortsätter uppåt.

Men för att kunna tillvarata de stora möjligheterna fullt ut efterlyser Vinnova en nationell strategi.

– Sverige har en god potential, men ett antal saker behöver göras om vi ska kunna utnyttja de möjligheter som AI ger. Det handlar inte minst om vidareutbildning. Den begränsade AI-kompetensen hos ledningar och arbetskraft hämmar AI-utvecklingen i många verksamheter inom både näringsliv och offentlig verksamhet, säger Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef Verksamhetsutveckling, som lett arbetet med analysen.

Vinnova pekar bland annat på att universiteten behöver inkludera AI i sina utbildningar och att det behövs större möjligheter till vidareutbildning för redan yrkesverksamma. Dessutom föreslås att det upprättas en internationellt ledande miljö med forskning, utbildning och innovation i samverkan mellan näringsliv och akademi.

Andra åtgärder som krävs för att främja användningen av AI är förändrade regelverk samt utveckling av teknisk infrastruktur och datainfrastruktur.

Om AI kommer att innebära fler eller färre jobb är en omdiskuterad fråga. Men enligt Vinnovas analys finns ingen anledning att tro att nya jobb kommer att växa fram i långsammare takt än de som försvinner.

– När nya lösningar utvecklas skapas nya jobb samtidigt som arbetsuppgifter inom olika yrken förändras. Därför finns ingen anledning att tro att jobben blir färre. Däremot kommer utvecklingen att ställa högre krav på oss som individer att vidareutbilda oss och på arbetsgivare och samhälle att erbjuda kompetensutveckling och utbildningar som underlättar omställningen, säger Göran Marklund.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.