Arbetsgivare får gott betyg för sin krishantering

Coronakrisen Svenska arbetsgivare får överlag gott betyg av sina medarbetare för de åtgärder som vidtagits under coronakrisen. Mest nöjda är de som fått möjlighet att jobba på distans hemifrån, visar en färsk studie från Svenskt Kvalitetsindex och Jobbhälsoindex.

Arbetsgivare får gott betyg för sin krishantering
Mest nöjda är de som jobbar hemifrån. Foto: Stock Adobe.

Ända sedan 2007 har SKI tillsammans med Jobbhälsoindex i Sverige AB kartlagt den svenska arbetsmarknaden. Studien tar sikte på hur medarbetare upplever arbetsförhållanden, hälsa, motivation, medarbetarnöjdhet och attraktionskraft.

Årets studie har genomförts under en av de mest turbulenta tiderna i modern historia. Covid-19 har på kort tid fått stora effekter på människors hälsa och vardagsliv samt på det svenska arbetslivet i stort. Studien har därför särskilt fokus på hur landets anställda upplever denna period av förändring och osäkerhet samt hur arbetsgivare i olika branscher och sektorer hanterat krisen.

Hög belastning inom vård och omsorg

Svenska arbetsgivare får överlag gott betyg av sina medarbetare för de åtgärder som vidtagits under pandemin. Betyget för hela arbetsmarknaden är 66,4 på en skala 0 – 100, där högre betyg betyder bättre hantering.

Mest nöjd är man inom privat sektor och minst nöjd inom kommunal sektor. Lägst omdömen noteras inom vård och omsorg, hotell och restaurang samt verkstadsindustrin, vilket alla är branscher som på olika sätt drabbats av krisen. Inom vård och omsorg har också 4 av 10 inte överraskande angett att arbetsbelastningen ökat.

Ledarskapet avgörande

– Ledarskapet har varit avgörande för medarbetarnas upplevelse, kommenterar Johan Parmler, vd SKI. Det är tydligt att såväl den högsta ledningen som närmaste chef haft stor betydelse för hur medarbetare betygsatt hanteringen av covid-19 på svenska arbetsplatser. Det handlar om att ledarskapet behandlat medarbetarna på ett rättvist sätt, visat uppskattning och gett rimliga förutsättningar för medarbetarna att ta eget ansvar. Synen på den högsta ledningen handlar om hur väl man visat förmåga att leda och utveckla verksamheten trots krisläget.

Laurina Qvarnström och Johan Parmler, SKI.
Laurina Qvarnström och Johan Parmler, SKI.

Långsiktiga effekter

Det står givetvis högt på agendan att hantera de akuta situationerna som uppstått under våren. Men det är också viktigt att förstå de långsiktiga effekterna, menar Laurina Qvarnström, chef Marknad, Försäljning & HR på SKI.

– Det kommer en period när krisen normaliseras och ekonomin återhämtas, säger hon. Då är det viktigt att kunna behålla, engagera och attrahera medarbetare. Studien visar att arbetsgivares hantering av covid-19 även har påverkat medarbetares syn på sin anställning på lång sikt, bland annat om man rekommenderar sin arbetsgivare till andra. Det handlar inte bara om jobbet här och nu, utan även om vad som kommer efter krisen.

Engagemanget påverkas

Precis som arbetsgivarnas hantering av krisen påverkat hur man som medarbetare ser på framtiden så har ledarskapet också haft stark påverkan på medarbetarnas engagemang. Där hanteringen varit bra känner sig 6 av 10 medarbetare motiverade, medan motsvarande siffra vid upplevd dålig hantering är 2 av 10.

Andelen som verkligen kan tänka sig att rekommendera sin arbetsgivare till andra är 1 av 10 där hanteringen upplevts dålig, jämfört med nästan 5 av 10 där hanteringen fått gott betyg.

Distansarbete försvårar

Klart nöjdast med hanteringen är de medarbetare som i huvudsak jobbat från hemmet, men som inte gör det i vanliga fall.

Samtidigt noteras att vårens distansarbete gjort det svårare för vissa att göra ett bra jobb. Av de 40 procent som arbetat hemifrån under pandemin upplever kategorin äldre anställda (55 år och uppåt) att det varit mycket svårare att göra ett bra jobb jämfört med yngre arbetskamrater. Denna kategori har också upplevt större problem med sin hemarbetsmiljö jämfört med de yngre.

– Det hänger sannolikt ihop med den nödvändiga digitalisering som hemarbetet medfört, säger Johan Parmler. Nya system, arbetssätt och rutiner påverkar i stor grad. Vi vet från andra studier att den digitala mognaden skiljer sig åt mellan åldersgrupper och det genomsyrar en situation som denna.

Framtidens arbetslandskap

Om nya arbetssätt kommit för att stanna även efter pandemin får framtiden utvisa, menar Johan Parmler.

– När medarbetare får frågan om man tror sig arbeta på ett annat sätt när detta är över så svarar 2 av 10 ja. Det gör att man kan fundera kring hur framtida arbetslandskap kommer att se ut. Sannolikt är en högre grad av digitaliserade arbetssätt här för att stanna, säger han.

Fakta om undersökningen

Jobbhälsoindex består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet med mera samt därutöver ett flertal andra variabler. För 2020 har totalt 6 364 respondenter besvarat frågorna. Studien bygger på ett representativt urval utifrån åldersgruppen 20 – 65 år som arbetar minst halvtid. Enkäten har besvarats via e-post med kompletterande telefonintervjuer och med en svarsfrekvens på närmare 50 procent.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.