Att delta i standardiseringsarbetet ger affärsnytta

Standarder Möjlighet att påverka, omvärldsbevaka, värna företagsperspektiv och att nätverka. Orsakerna till att näringslivet vill delta i standardiseringsarbetet är många. Och även SIS drar nytta av sina nära kontakter med kunderna.

Att delta i standardiseringsarbetet ger affärsnytta
Foto: StockAdobe

Standardisering kallas processen för att ta fram och att revidera en standard. I Sverige leds arbetet av det nationella standardiseringsorganet SIS, Svenska Institutet för Standarder. Arbetet organiseras i kommittéer där det sitter representanter för organisationer, myndigheter, kommuner, ideella föreningar och näringsliv samt en projektledning från SIS.

Företag och organisationer som själva använder standarder i sitt systematiska kvalitetsarbete brukar vara positivt inställda till att ha representanter i standardiseringskommittéerna. De är nämligen väl medvetna om affärsnyttan med att vara med och påverka framtagandet av nya och revideringar av befintliga standarder.

– Det är spännande för ett företag eller en organisation att vara med och påverka, menar Bengt Rydstedt som är projektledare på SIS.

Lyfta in svenska perspektiv

– Det handlar om att få bidra till att lösa återkommande problem i verksamheten och effektivisera genom att ta fram standardiserade lösningar. Men det är också ett sätt för svenska företag att föra in ett svenskt perspektiv i internationella sammanhang. Det är ju nästan alltid så att nya standarder blir antingen europeiska eller globala, förklarar han.

Det vill säga, genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag lyfta in svenska idéer, svenska lösningar och svensk teknik i internationella sammanhang som man kanske redan använder sig av i en svensk kontext. Det kan handla om att effektivisera transporter, produktion, upphandlingar och så vidare.

Samtidigt kan företagen lyssna in hur man resonerar och vilka problem man brottas med i andra länder, om man sitter med i en internationell kommitté. ISOs lösningar är tillämpade över hela världen, och att sitta i en sådan kommitté ger ofta tillgång till internationellt ledande experter, vilket kan ge stort genomslag.

Möta konkurrenter på neutral mark

– Sedan finns andra mervärden, som att det är kompetenshöjande, och att många tycker att det är väldigt givande att få vara med på en neutral plattform med aktörer som i vanliga fall är ens konkurrenter, förklarar Bengt Rydstedt. Det är rätt unikt att man sitter i ett sådant forum och jobbar tillsammans med konsensusmodellen, och har i uppdrag att hitta en gemensam lösning.  

Hanna Bragberg är en av dessa representanter för näringslivet som sitter med i en av standardiseringskommittéerna. Hon har den mycket långa och engelska titeln “core value leader quality & operational management systems” på Volvo Construction Equipment – Volvo CE – ett företag inom Volvokoncernen som tillverkar anläggningsmaskiner. 

Vill värna företagarperspektivet

Volvo har en lång historia av systematiskt kvalitetsarbete och Volvo CE arbetar med flera standarder. Företaget är globalt och det finns stora vinster i att intressenter och samarbetspartners använder samma standarder som Volvo CE. Just nu är en av Hanna Bragbergs uppgifter på jobbet att få de egenägda återförsäljarnas ledningssystem integrerade i Volvo CE:s globala multisite-certifikat för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Samtidigt jobbar hon och två andra Volvo-medarbetare med standardiseringsarbete på SIS. 

– Jag ingår i tekniska kommittén 304, där jag deltar i en arbetsgrupp som ska ta fram en standard för ledningsgruppers effektivitet. Det är bara ett utkast än så länge, men ska beskriva hur ledningsgrupper kan arbeta effektivt, berättar hon. 

Hanna Bragberg.

SIS-arbetet ger omvärldsbevakning

Ett skäl till att Volvo gärna deltar i standardiseringsarbetet är att man vill värna företagsperspektivet. Standarder ska hjälpa och stödja även en vinstdrivande verksamhet. Volvo vill påverka intentionerna i standarderna, i syfte att poängtera styrkan i gemensamma, strukturerade och systematiska arbetssätt.  De vill få möjlighet att styra texten mot koncisa och lättförståeliga formuleringar som kan tolkas likadant överallt. En standard är en överenskommelse; den ska vara ett gemensamt språk som förstås på samma sätt över hela världen, understryker hon. 

– För oss på Volvo är också standardiseringsarbetet viktigt som omvärldsbevakning. Vi får tillgång till framtidsscenarier i mötet med experter och olika intressenter. Framtiden är samtiden för oss, utvecklingen går fort och det händer så mycket att vi hela tiden behöver kunskap och förståelse för vart världen är på väg, förklarar Hanna Bragberg. 

– Vi vill ligga i framkant och kunna påverka intentionen i standarderna vi tar fram, för de påverkar oss så mycket. Det är därför vi är medlemmar i SIS. 

Roligt och värdefullt

Genom att delta i standardiseringsarbetet får de se alla förslag på nya standarder. Det ger en värdefull inblick i vilka frågor som diskuteras globalt. En fråga som har ett högt intresse både hos Volvo och i omvärlden är hållbarhet. Att både kunna hålla ett öra intill rälsen och lyssna av vilka perspektiv omvärlden lägger på ämnet, samtidigt som de själva kan vara med och påverka, är guld värt för Volvo.

Hon beskriver det som väldigt roligt med diskussionerna runt globala standarder. Det är avancerat att försöka översätta abstrakta idéer och diskussioner till ett tydligt språk, och slutligen få ner de till en enkel och konkret text som alla i arbetsgruppen kan enas runt. 

– Sedan kommer synpunkter från hela världen på texten, innan det blir en global ISO-standard. Texten ska kunna tolkas och förstås på samma sätt överallt och det är en enorm utmaning. Men det är oerhört tillfredsställande att få till de där formuleringarna som konkret fångar andemeningen, intentionen, med standarden, säger Hanna Bragberg.

I kommittén samsas små företag med stora, plus representanter för offentlig sektor och det är definitivt en möjlighet att utvidga ens nätverk. Men hon understryker att ingen talar om produkter eller den egna verksamheten. 

– Vi pratar om innehållet i standarder, text- och språkfrågor och hur olika perspektiv ska komma till sin rätt i standardtexten, säger Hanna Bragberg. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.