Beslutsmodell för effektivare byggprocesser

Produktionsprocess Effektivare byggprocess med lägre kostnader, högre kvalitet och bättre leveransprecision. Det är några av vinsterna med det beslutsstöd som Henric Jonsson vid Linköpings universitet utvecklat.

Beslutsmodell för effektivare byggprocesser

Låg produktivitet och höga byggkostnader är en av de stora utmaningarna som byggindustrin kämpar med. Henric Jonsson, doktorand i bygglogistik vid Avdelningen för kommunikations- och transportsystem, Linköpings universitet, Campus Norrköping, har nu hittat en modell som kan effektivisera byggprocessen

Tar sikte på kunden

Henric Jonsson har studerat flera företag för att kunna analysera hur utformningen av produktionssystemen och flerbostadshus påverkar exempelvis leveranstid, leveransprecision, produktionskostnad, kvalitet och flexibilitet. Kopplat till detta har han även tagit fram ett system för mätning av dessa faktorer som kan användas för uppföljning av, och för jämförelse mellan, olika typer av produktionssystem.

Resultatet är ett stöd för beslutsfattande som underlättar valet av produktionsprocess för produktion av flerbostadshus. Steg ett är att göra en analys över tänkta kunder och deras behov samt över hur konkurrenssituationen ser ut för det aktuella kundsegmentet. Först därefter utformas produktionssystemet. Möjligheten är då större att erbjuda kunderna vad de efterfrågar samtidigt som byggprocessen blir effektiv och lönsam.

Tydliggör sambanden

Detta kan låta enkelt, men i praktiken kan det vara svårt att se kopplingen mellan olika konkurrensfaktorer (kostnad, kvalitet, tid, flexibilitet) och de olika beslut som måste tas inom olika områden (personal, organisationsstruktur, materialförsörjning, val av produktionsprocess) för att utforma sitt produktionssystem så det möter kundkraven på ett effektivt sätt.

Tanken är att ramverket som presenteras avhandlingen ska hjälpa till med detta.

– Henric Jonssons avhandling behandlar ett för byggbranschen mycket viktigt område – industrialisering av produktionsprocessen för flerbostadshus. Detta är i sig förvisso inte nytt, men Henrics angreppssätt med att ta fram ett stöd för beslutsfattande för att kunna matcha graden av industrialisering av produktionsprocessen med de krav och behov som kunder och marknaden ställer inom olika segment är unik, säger professor Martin Rudberg som leder bygglogistikgruppen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.