Bilindustrin föredöme för Jönköping

Landstinget i Jönköpings län har tagit ett helhetsgrepp på kvaliteten och satsar på utbildning och utveckling inom strategiskt viktiga förbättringsområden som ledarskap, medarbetarutveckling och tillgänglighet. Inspirationen kommer bland annat från Lean produktion.

Qulturum är navet för kvalitetsarbetet i Jönköpings läns landsting. Det är ett centrum för kvalitet, utveckling och ledarskap som landstinget driver sedan fem år tillbaka. Småskaliga förändringsarbeten är grunden, där de anställda erbjuds olika verktyg och metoder som stöd för att förändra och förbättra sina arbetssätt. Målet är att så många av de landstingsanställda som möjligt ska ta del av kvalitetsutbildningar och förbättringsprojekt samtidigt som landstingets resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

– Vi försöker att visa de anställda att de här utbildningarna är bra för patientresultat och arbetsmiljö, säger Göran Henriks, utvecklingschef på Qulturum.

Ökat patientvärde

Utvecklingsaktiviteter finns inom områdena tillgänglighet, samverkan, kliniska resultatförbättringar, patientsäkerhet, ledarskap och medarbetarutveckling, bättre läkemedelsanvändning samt god hushållning av resurser. Utbildningssatsningen ses som en process där slutmålet är ett ökat värde för patienterna. Varje enhet får utifrån de egna behoven välja i vilken ände de vill börja. Tanken är att ett område ska leda vidare till ett annat. Graden av deltagande i projekten varierar naturligtvis bland de 80 klinikerna inom Jönköpings landsting. Men inom klinikerna för barn-, kvinno- och äldresjukvård är förbättringsarbetet varit särskilt utbrett.

Inspiration från näringslivet

Processtänkandet genomsyrar också det dagliga sjukvårdsarbetet. Göran Henriks menar att hälso- och sjukvården ofta sitter fast i gamla styrmodeller med större inriktning på produktivitet än på kvalitet.

– Det leder till att det blir viktigare att göra mycket än att göra något bättre eller på nya sätt, förklarar han.

I Jönköping har man i stället låtit sig inspireras av internationell sjukvård och modeller från näringslivet. Vad gäller näringslivet kommer inspirationen i första hand från företag inom bilindustrin som lyckats uppnå högre kvalitet till lägre kostnad.

– Vi försöker förstå vad det är som gör att vissa branscher kan göra framsteg utan att det kostar pengar, säger Göran Henriks.

Lean produktion

I Jönköping arbetar man med Health Care Process Reenginering, en metod som är inspirerad av Lean produktion. Det innebär att man ständigt jagar avvikelser och brister. Man har också arbetat med en standardisering av arbetsprocessen där varje arbetsmoment kartläggs så noggrant som möjligt. På så sätt kan alla följa samma mall och felaktigheter upptäcks snabbare. Patienten ses som en kund som ska få en så bra resa genom systemet som möjligt.

– Det gäller att hitta rätt kunskap för att ge varje patient den service som behövs, förklarar Göran Henriks.

Inom vissa enheter roterar medarbetarna mellan mottagning, klinik och akutmottagning. Rotationen sker utifrån analyser av hur belastningen ser ut på de olika delarna. Jönköpings landsting arbetar också mycket med tvärprofessionella team där personer från flera olika yrkesgrupper arbetar tillsammans.

Rädda för misstag

Förbättringsarbetet har inneburit ett flertal utmaningar. Det gäller att få de olika yrkesgrupperna att använda samma terminologi och invanda uppföljningssystem som bygger på mängdresultat som antal besök måste luckras upp och förändras. Det är strukturer som ofta är djupt begravda i organisationen. Göran Henriks betonar också att kundorienteringen kan försvåras av att sjukvården till stor del är en akademisk kultur, vilket ibland innebär att det ibland läggs större vikt vid metoderna än vid resultatet. Läkare kan vara så rädda att göra misstag och bli prickade att de missar helhetstänkandet och inte sätter patienten i centrum.

– Operationen gick bra men patienten dog, kommenterar Göran Henriks.

Fördubblad vaccinering

Resultaten talar sitt tydliga språk. Landstinget har genom sitt arbetssätt på fyra år lyckats fördubbla antalet vaccineringar av personer över 65 år, från 20 000 till 40 000. Antalet fallolyckor har på flera servicehus i länet minskat från ett genomsnitt på 17-18 olyckor per dag och vårdhem ner till mellan två och fyra. Det har i sin tur lett till en minskning av antalet höftledsoperationer som motsvarar en kostnadsreducering på 50 till 60 miljoner kronor per år. Jönköping ligger också bra till i Sveriges kommuner och landstings statistik vad gäller bland annat strokebehandling och barnastma.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.