Bra arbetsklimat lönar sig

Arbetsklimatet har stor betydelse för ett företags lönsamhet. Sambandet går att se i en stor enkätundersökning där totalt en miljon anställda svarat på frågor som rör situationen på jobbet.

Enkätundersökningen är genomförd av kunskapsföretaget Netsurvey och visar att kopplingen är stark mellan nöjda medarbetare och ökad lönsamhet. Enligt undersökningen kan ett bra arbetsklimat höja företagets lönsamhet med upp till 20 procent.

Totalt har en miljon personer på olika företag svarat på Netsurveys undersökningar. Volvo, Telia och Scandic är några av de som deltagit och personalen har fått svara på enkla frågor som rör respekt, samarbete, påverkan, erkänsla, ledarskap, hälsa och hur de trivs på jobbet.

Påverkan och respekt

Netsurvey har genomfört medarbetarundersökningar sedan 1982 och resultaten av dessa visar att ett bra arbetsklimat är nödvändigt för att ett företag ska kunna utvecklas och förbättras. Vissa faktorer är viktigare än andra för att medarbetarna ska känna sig nöjda på jobbet. De mest grundläggande elementen är att chefen respekterar personalen, att samarbetet på arbetsplatsen fungerar och att konflikter hålls borta. Personalen måste också känna att de kan påverka sin situation samt få uppskattning för sina arbetsinsatser.

Enligt Peter Bolinder, vd för Netsurvey är ovanstående faktorer nödvändiga för att personalen ska vara mottaglig för ett förändringsarbete.

– Stämmer inte dessa delar blockeras hela verksamheten. Ett företag kan exempelvis satsa stort på det interna informationsflödet, eller på att kunderna ska känna sig nöjda, men är inte arbetsklimatet bra ger ansträngningen inga resultat. Man måste skilja på orsak och verkan och den egna organisationen är grunden i utvecklingsarbetet.

Enkelt och snabbt

De medarbetarundersökningar Netsurvey genomför är tänkta att användas som stöd i företagens utvecklingsarbete. De visar på vilka prioriteringar som behöver göras och i vilken riktning utvecklingen bör drivas. För att undersökningarna inte bara ska bli liggande på hög är snabb respons avgörande, enligt Peter Bolinder. Undersökningsresultaten ska vara tillbaka till cheferna inom en vecka. Märker personalen att deras svar snabbt får betydelse blir engagemanget högre.

– Lättbegriplighet är också avgörande för om resultaten används. Det ska räcka med att kasta ett öga på resultaten för att se vilka styrkor och svagheter som finns, annars är risken stor att svaren blir liggande, säger Peter Bolinder.

Telia Sverige

Telia Sverige har byggt upp en egen mätportal där Netsurvey varit leverantör för mätningen 2002. De anställda har lagt ned mycket arbete på återkopplingsprocessen och uppföljningsarbetet, främst när det gäller hälsa och ledarskap. På Telia kan man se kopplingar mellan bra medarbetarindex och nöjda kunder, samt hur medarbetarnas personliga utveckling på arbetet påverkar hälsan tydligt.

_ Kopplingen mellan lönsamhet och arbetsklimat har dock inte kunnat bevisats men många resultat pekar på att det finns samband, säger Birgitta B Lindén, projektansvarig för undersökningen på Telia Sverige.

Medarbetarenkäten kommer att göras om i maj. Efter fusionen med Sonera har mycket hänt i företaget och det är viktigt att kontinuerligt följa upp medarbetarattityderna för att se om förändringarna går i rätt riktning.

– Det angeläget för oss att se hur medarbetarna upplever sin situation idag och om arbetet med hälsa och ledarskapsfrågor gett några resultat, menar Birgitta B Lindén.

Internationella samband

På Netsurvey kommer man inom en snar framtid att genomföra medarbetarundersökningar internationellt för att se om de faktorer som är viktiga för arbetsklimatet i Sverige även är det internationellt.

– Det är också intressant att se om utländska företag prioriterar annorlunda och arbetar med personalfrågor på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige, säger Peter Bolinder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.