Bra bemötande inom primärvården

Förbättringsarbete Primärvården levererar ett gott bemötande, men kan bli bättre på att tala om vad som kan hända efter besöket, exempelvis när det gäller biverkning av läkemedel. Det visar den tredje nationella patienenkäten.

Nationell patientenkät är en återkommande mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs varje år. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv Den tredje nationella patientenkäten inom primärvården genomfördes under hösten 2013 och visar att primärvårdens patientbemötande fortsätter att hålla god kvalitet.

Många uppger dock att de inte fått information om sådant som sker efter själva besöket. Det handlar bland annat om att vara uppmärksam på eventuella varningssignaler och biverkningar av läkemedel men även i vilken utsträckning man har fått vara med och diskutera valet av remittering eller hänvisning för fortsatt vård.

Personer 65 år och äldre är generellt något mer nöjda än andra åldersgrupper. De anser bland annat i högre utsträckning att de har fått vara delaktiga i beslut om sin vård och behandling och att deras behov av sjukvård blivit tillgodosett.

Fakta

Om undersökningen

Enkäten gick ut till drygt 265 000 personer som gjort ett läkarbesök på en deltagande vårdcentral under september 2013. 138 000 patienter besvarade enkäten.

Undersökningen ger en bild av patienternas upplevelse av sitt läkarbesök vid vårdcentral/motsvarande. De har fått bedöma och gradera sin upplevelse av bland annat bemötande, delaktighet och information. Resultaten är ett underlag för patientfokuserat förbättringsarbete.

Nationell patientenkät är en återkommande mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs varje år. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt som information till invånare och patienter. Mätningar genomförs nationellt gemensamt vartannat år inom respektive område.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.