Bra tips och hjälp till inköpare

Recension Tidigare baserades företagens inköp på lägsta pris. Men i takt med allt komplexare enheter krävs djupare kunskap hos inköparna för att bedöma en leverantör. Folke Höglunds bok ger många konkreta tips till inköpsrollen.

Bra tips och hjälp till inköpare

Bokens fokus är hur företagskunder kan utvärdera och ställa krav på leverantörernas sätt att arbeta för att säkra och utveckla sina egna produkters kvalitet. Samtidigt illustreras hur inköpsfunktionen med ökad kvalitetskompetens kan flytta fram sin interna position från en stödjande funktion till en strategiskt arbetande enhet. Både varor och tjänster behandlas liksom privat och offentlig sektor.

Företags inköp från leverantörer har under lång tid baserats på lägsta pris. Men idag köps ofta komplexa enheter, vilket medför att en strategi behöver baseras på god kunskap om leverantörens förmåga att leverera rätt produkt i rätt tid. Ofta är det även av vikt att kunden är säker på att leverantören arbetar seriöst med kvalitetsutveckling.

I boken diskuteras tre samarbetsnivåer. ”Transaktionella leverantörer” vid korta kontrakt, ”partnerskapsleverantörer” för närmare samverkan över medellång tid med kompetensutbyte och gemensamt kvalitetsledningssystem och ”integrerade partnerskapsleverantörer” som innebär en långsiktig relation mellan kund och leverantör med fullt ömsesidigt förtroende, samsyn av arbete med kvalitetsutveckling och med en värdekedja som omfattar leverantören.

Fem nivåer

Boken beskriver hur kunden kan ställa krav på och utvärdera leverantörens kvalitetsutvecklingsnivå. En trappa med fem nivåer diskuteras – från ”eget hemmagjort kvalitetsledningssystem” till viss poängnivå enligt SIQ:s Managementmodell. Vilken nivå som bör krävas av leverantören beror på önskad samarbetsnivå. Hur bedömningen kan gå till med hjälp av ”hur”-frågor baserade på ISO 9001 eller SIQ:s Managementmodell illustreras.

Folke Höglund, författare och fd kvalitetschef vid bland annat SKF.

Ramverk ges för hur kundens manual för leverantörskvalitet kan utformas och hur områden som leverantörspolicy, inköpsprocessens delar, kvalitetsavtal och uppföljning kan se ut. Manualen, som integrerad del av kvalitetsledningssystemet, är ett styrmedel som möjliggör för kunden att visa ett enat ansikte gentemot leverantörer.

Offentlig sektor har lagar som sätter restriktioner för hur upphandling får göras. Detta problem diskuteras. Till exempel får man inte analysera leverantörers förmåga under utvärderingsfasen. Upphandlingsbeslut som görs av en myndighet kan även överklagas, vilket leder till stor byråkrati och gör det svårt att bygga de relationer som partnerskap skapar i privat sektor. Vikten av tydligt ställda krav i upphandlingsunderlaget poängteras.

Viktigt område

Boken tar upp ett ytterst viktigt område i modern kvalitetsutveckling eftersom leverantörer idag bidrar med en stor del av totala värdet. Den innehåller många förslag och tips, både övergripande och mer konkret. En del språkliga missar, olyckliga glidningar i terminologin och felaktiga referenser drar ner betyget. Jag har också svårt att förstå att varje kapitel, som har mellan 6 och 18 sidor i en bok på ca 100 sidor, behöver avslutas med en sammanfattning.

Även om boken inte ger helt färdiga svar på hur man väljer och utvärderar leverantörer bidrar den absolut med hjälp och vägledning till inköpare som vill öka sin kompetens om hur kvalitetsaspekter hos leverantörer kan hanteras.

 

 

Bengt Klefsjö, professor emeritis i kvalitetsteknik och hedersdoktor vid Mittuniversitetet

 

 

 

Bok: Kvalitet vid inköp och upphandling.

Författare: Folke Höglund (2019).

Förlag: Studentlitteratur, Lund, 116 sidor. ISBN 978-91-44-12025-6

+ Boken tar upp ett mycket angeläget område i modern kvalitetsutveckling.

+ Tydliggör kundföretagets möjlighet att stärka den egna inköpsprocessen och bidra till leverantörens arbete med kvalitetsutveckling

+ Innehåller många goda råd både på övergripande nivå och mer konkret

En del språkliga missar, olyckliga glidningar i terminologin och felaktiga referenser drar ner betyget

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.