Brokig metod ger tydlig struktur

Organisationsförändring kan ibland upplevas lika tungt som att vada fram i gyttja. I den här boken beskrivs Mozaik-metoden som ett stöd att ta sig ur den organisatoriska leran.

Att förändra en etablerad organisation och anpassa den till nya förutsättningar är ofta en stor utmaning. Utrymmet för långsiktig planering begränsas av händelser och frågor som upplevs som brådskande men som egentligen främst har kortsiktiga effekter. Denna bok vill vara ett stöd för strategisk utveckling genom att beskriva hur man kan gå tillväga när man vill skapa en bestående kund- och processorientering i en organisation.

Boken är indelad i åtta kapitel. Det första innehåller en problemdiskussion och en sammanfattnng av mozaik-metodens förändringsmodell: Definiera mål, processer, strategisk planering, roller och styrmodell, organisatoriska konsekvenser samt förankring och förverkligande. Verksamheten struktureras utifrån kunder, processer, leveranser och resurser. Arbetssättet bygger också på en tydlig rollfördelning och uppdelning mellan process-, leverans- och personalansvar. I de efterföljande kapitlen beskrivs mer i detalj vad som ska göras i de olika stegen för att komma från den ”organisatoriska leran” till en ”mosaik av tydliga strukturer”. I slutet på dessa kapitel finns även en sammanfattning där respektive stegs viktigaste moment repeteras. Avslutningsvis finns ett kapitel med tre exempel på organisationer där Mozaik-metoden har använts framgångsrikt och med olika typ av inriktning – administrativ utveckling, organisationssammanslagning samt utveckling av geografiskt spridd verksamhet.

Boken vänder sig i första hand till företagsledare och verksamhetschefer inom koncerner, myndigheter och andra större organisationer. Författarna har en bakgrund som managementkonsulter med erfarenhet av lednings- och styrningsfrågor samt organisatoriskt förändringsarbete i olika former. De påpekar att det arbetssätt som beskrivs i boken kräver eftertanke och utrymme för utveckling. Som läsare får man också en insikt om vilka genomgripande förändringar en långt gången processorientering av en organisation kan innebära. Boken ger en intressant inblick i processbaserad organisationsutveckling och bör vara en givande läsning för de verksamhetsledare som vill få nya influenser till sitt förändringsarbete.

Fakta

Mozaik-metoden – Att styra processorienterade organisationer

Författare: Anna Kjellin och Marie Klemets

Förlag: Liber Idéförlag, 2004.

ISBN 91-47-70001-7

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste