Så bygger du en robust samarbetskultur

Arbetsmiljö Konflikter som inte hanteras på ett konstruktivt sätt kan leda till både ineffektivitet och ohälsa. Därför finns mycket att vinna på att bygga en arbetsplatskultur som gör det lätt att lösa frågor tidigt, menar författarna till den nya boken ”Att bygga en robust samarbetskultur” som ger konkreta råd om hur man ska gå till väga.


Så bygger du en robust samarbetskultur

Konflikter uppstår överallt i arbetslivet och går inte att undvika när människor har mycket med varandra att göra.

– Att konflikter uppstår ibland på en arbetsplats är oundvikligt och under vissa omständigheter till och med faktiskt önskvärt – särskilt när det gäller olika uppfattningar om hur man bäst bör organisera sin verksamhet, säger Thomas Jordan, en av författarna till den nya boken ”Att bygga en robust samarbetskultur” (Gleerups förlag).

Thomas Jordan är docent och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och har som utbildare, forskare, handledare och medlare lång erfarenhet av arbete med konflikter i arbetslivet.

Negativa konsekvenser

– Men konflikter som inte hanteras i konstruktiva former kan få mycket negativa konsekvenser för både verksamhetens resultat, den psykosociala arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa. Därför finns mycket att vinna på att bygga en arbetsplatskultur som gör det lätt att lösa frågor tidigt, innan det hunnit byggas upp frustration, missnöje och misstro, säger han.

Helén Carlson, Thomas Jordan och Anette Olheim.

Boken har han skrivit tillsammans med Helén Carlson och Anette Olheim, som både varit engagerade i djupa och allvarliga konflikter på arbetsplatser i sina roller som konsulter, utbildare, medlare och chefer.

I de flesta fall har de kunnat konstatera att konflikter kunnat hanteras på ett mycket tidigare stadium.

– Chefer och medarbetare har varit illa rustade för ett problemlösande samarbete och man har hanterat konflikter oskickligt. Med en tydlig och sund organisation, en god samarbetskultur och kunskap om hur man hanterar problem och irritation hade de här situationerna inte behövt uppstå, säger Helén Carlson.

Läs även: Fem kännetecken på en destruktiv ledare.

Att ha kunskap om konflikthantering är nödvändigt, men den viktigaste uppgiften bör vara att i förebyggande syfte se till att arbetsplatsen har beredskap för att lösa de frågor och problem som uppstår i arbetsvardagen och att samarbeta. Det leder i sin tur till att konflikter uppkommer mer sällan och om ändå så är fallet får de inte lika destruktiva förlopp.

– Utifrån våra erfarenheter har vi länge velat skriva en bok som visar hur man kan bygga en kultur på en arbetsplats som är rustad för meningsskiljaktigheter och friktioner av och till, säger Anette Olheim.

Systematiskt arbete

I sin bok ger de en mängd konkreta råd om hur man skapar en robust samarbetskultur. Det handlar om ett systematiskt arbete för att stärka förutsättningarna för skickligt ledarskap, gott medarbetarskap, fungerande forum för problemlösning, en problemlösande samarbetskultur och en klar och stödjande arbetsorganisation.

– Det måste vara lätt att ta upp frågor och lösa dem i ett tidigt skede, innan det uppstår varaktig frustration på arbetsplatsen. Därför måste det finnas väl fungerande former för problemlösning på en arbetsplats, förklarar Anette Olheim.

Boken riktar sig till alla som har sådana roller att de kan bidra till att bygga en robust samarbetskultur, som till exempel chefer, arbetsledare, projektledare, personalspecialister, skyddsombud, fackliga representanter, organisationskonsulter samt studenter.

– Vi hoppas att boken kommer att kännas som en inspirationskälla och att den kan bidra till såväl enskilda åtgärder som till mer genomtänkta strategier för att systematiskt skapa förutsättningar för väl fungerande arbetsplatser. Vårt fokus är att förebygga konflikter och att dra nytta av de skillnader som finns i synsätt, önskemål, personligheter och övertygelser, säger Thomas Jordan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.