CAF-modellen en hjälp till självhjälp

Självutvärderingsverktyget CAF ska hjälpa offentliga myndigheter att bli mer systematiska i sitt kvalitetsarbete. Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR har översatt modellen till svenska.

CAF, eller Common Assessment Framework är en självutvärderingsmodell i enkätversion för statliga verksamheter. Modellen kan användas som stöd vid förbättringsarbete, eller för att underlätta jämförelser mellan olika offentliga myndigheter.

CAF är ett resultat av ett förvaltningspolitiskt samarbete inom EU och är främst skriven för myndigheter och offentlig verksamhet. Tanken är att den ska ge struktur när man utvärderar offentliga verksamheter, samt vara ett hjälpmedel för vidare analys i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Fyra grunder

Modellen utgår ifrån vissa grundantaganden, som exempelvis att framgångsrika myndigheter är kundorienterade och har en processyn. De arbetar efter faktabaserade beslut och ständiga förbättringar där resultatet följs upp och är mätbara. Framgångsrika verksamheter har också engagerade ledare och medarbetarna är delaktiga i verksamheten och dess utveckling.

Utifrån de här antagandena är CAF-modellen sedan utformad som ett frågeformulär med nio huvudområden. Några av dem är ledarskap, strategi och verksamhetsplanering, medarbetare samt partnerskap och resurser. Hälften av frågorna bedömer de angreppssätt som man har i arbetet och resterande det resultat som verksamheten uppnått.

Frågor

Vid användandet av CAF svarar man på ett antal frågor för varje kategori och fyller i sitt resultat. Enkäten kompletteras sedan med faktainsamling.

Egenskaper som är viktiga enligt utvärderingsmetoden är servicenivå, demokratisk lyhördhet och ansvarstagande. Måluppfyllelse, förmåga att kommunicera med den politiska ledningen och att skapa förändringar som behövs i organisationen, samt att följa gällande lagstiftning och regelverk ger också bra poäng.

Metoden är jämförelsevis inte särskilt arbetskrävande och tänkt för dem som vill ta ett första steg och börja arbeta mer aktivt med verksamhetsutveckling.

CAF beskrivs i ett häfte på 50 sidor och innehåller en redogörelse av tillvägagångssätt, samt enkäter och frågor. Längst bak finns också en lista med ord som ofta används vid förbättringsarbete.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.