Dags för ett dopp – så är kvaliteten på svenska badvatten

Kvalitet Sommarens badsäsong har inletts och många beger sig till våra badplatser för ett svalkande dopp. Men hur bra är kvaliteten på svenska badvatten? En färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten ger svaret.

Dags för ett dopp – så är kvaliteten på svenska badvatten
Nio av tio EU-bad har tillfredsställande eller högre kvalitet. Foto: Stock Adobe.

I Sverige finns massor av olika badplatser i sjöar, vattendrag och hav som är tillgängliga för allmänheten.

På Havs- och vattenmyndighetens webbsida Badplatsen listas cirka 2 550, varav 457 är så kallade EU-bad, det vill säga större offentliga badplatser med i genomsnitt över 200 besökande per dag och där det ställs krav på regelbunden övervakning av badvattenkvaliteten. Av dem är 257 havsbad och 200 bad i insjöar eller vattendrag.

Analyser under ackreditering

Enligt EU:s badvattendirektiv som införts i svensk lagstiftning är det kommunerna som ansvarar för att kontrollera och säkerställa att EU-baden har god vattenkvalitet och inte medför några hälsorisker.

De svarar för övervakning, provtagning och information till allmänheten via webben och skyltar vid badplatsen. Analyserna av proverna ska utföras av ackrediterade laboratorier; i Sverige är det ackrediteringsmyndigheten Swedac som ackrediterar laboratorier inom området.

Hög kvalitet

Av den lägesbeskrivning som Havs- och vattenmyndigheten nu presenterat inför årets badsäsong framgår att de svenska EU-baden generellt håller hög kvalitet. 78 procent får klassificeringen utmärkt, 7 procent bra och 4 procent tillfredsställande. För endast 3 procent bedöms kvaliteten som dålig. Övriga badplatser har inte kunnat klassificeras eftersom de är för nya eller otillräckligt provtagna.

Klassificeringen sker utifrån en sammanvägning av analysdata från de fyra föregående årens badsäsonger med inriktning på två typer av bakterier – Escherichia coli och Intestinala enterokocker. Det bygger alltså på en historisk bedömning, men ger ändå en fingervisning om kvaliteten framåt.

Utöver det görs även nulägesbedömning utifrån analysresultaten från senaste provtagningstillfället. Om badvattnet bedöms som otjänligt ska kommunen omedelbart informera allmänheten och vidta åtgärder för att komma till rätta med föroreningarna.

Här presenteras alla svenska EU-bad.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.