De flesta har ett stimulerande jobb i Sverige

Arbetsmiljö Tre av fyra sysselsatta har ett intressant och stimulerande arbete. Det visar arbetsmiljöverkets återkommande kartläggning över hur svenskarna upplever sin arbetsmiljö.

De flesta har ett stimulerande jobb i Sverige
Yrken inom utbildningssektorn upplevs som mest intressanta och stimulerande. Bild Stock Adobe.

Trots press och stress tycker svenskarna att de har intressanta och stimulerande jobb. Arbetsmiljöverket gör regelbundet undersökningar av hur landets sysselsatta upplever sin arbetsmiljö. Nu publiceras den senaste rapporten, Arbetsmiljön 2019, baserad på svar från förra året.

Rapporten visar att närmare tre av fyra sysselsatta i hög grad hade ett intressant och stimulerande arbete undersökningsåret 2019. Lägger man till de som i viss mån hade ett intressant och stimulerande arbete hade de allra flesta, drygt 96 procent av de sysselsatta, ett sådant arbete.

De yngre hade i lägre utsträckning än äldre ett intressant och stimulerande arbete i hög grad. Drygt 60 procent av männen och närmare 70 procent av kvinnorna i åldersgruppen 16–29 år hade det, jämfört med drygt 70 procent av männen och närmare 80 procent av kvinnorna i de äldre åldersgrupperna.

Fast arbete inte avgörande för jobbtrivseln

Undersökningen är nedbruten på olika typer av anställningar och visar att det är mycket små skillnader på om man har ett fast eller tidsbegränsat arbete. Drygt 70 procent av de fast anställda jämfört med knappt 70 procent av de tidsbegränsat anställda hade i hög grad ett intressant och stumlerande arbete 2019.

Däremot finns skillnader mellan olika inkomstgrupper. Ju högre inkomst desto högre jobbtrivsel och intressantare jobb. Närmare 85 procent av de som hade hög inkomst jämfört med 66 respektive 69 procent av de med lag- och mellaninkomst hade ett arbete som i hög grad var intressant och stimulerande.

De branscher där jobbet upplevs som allra mest intressant och stimulerande är inom utbildning, kommunikation och information samt offentlig förvaltning och försvar. Längst ned på listan hamnar yrken i restaurang och hotellverksmahet samt fastighetsservice, uthyrning och resetjänster.

Jobb inom restaurnag och hotell upplevs som minst intressanta och stimulerande. Bild Stock Adobe.
Jobb inom restaurnag och hotell upplevs som minst intressanta och stimulerande. Bild Stock Adobe.

Jämfört under tid, från 2011 till 2019, är variationerna små i vilken grad arbetet anses som intressant. Dock har resultatet ökat något.

Kvinnor stressar mer

När det gäller arbetsbelastning är stress och press vanligare i kvinnodominerande yrken. Många som arbetar i vård, omsorg och skola är under hård press, eftersom de utsätts för en kombination av höga krav och litet eget inflytande. Totalt har sex av tio sysselsatta alldeles för mycket att göra på jobbet, visar Arbetsmiljöverkets undersökning.

Dessa branscher ligger också i topp när det gäller jobb som upplevs vara psykiskt ansträngande. En tredjedel av sysselsatta i vård, omsorg och utbildning har ett arbete som är i hög grad psykiskt ansträngande.

Några resultat från arbetsmiljöundersökningen 2019:

  • 72 procent anser att de har ett intressant och stimulerande jobb.
  • 64 procent upplever att de har en för hög arbetsbelastning, med alldeles för mycket att göra.
  • 23 procent upplever att de har arbeten med hög anspänning, en kombination av höga krav och liten kontroll över sitt eget arbete.
  • 13 procent svarar att de varit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet minst en gång under det senaste året.
  • 11 procent av kvinnorna och två procent av männen svarar att de har varit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet under det senaste året. Var fjärde ung kvinna har drabbats.

Fakta om arbetsmiljöundersökningen:

Arbetsmiljöundersökningen görs vartannat år av Arbetsmiljöverket och visar hur de sysselsatta upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö. Rapporten baseras på Statistiska centralbyråns undersökningar och har besvarats av 7 000 personer via telefon, varav 3 700 även deltog i en enkät.

Resultatet i den här rapporten bygger på data som samlats in från hösten 2019 till våren 2020.

Till rapporten

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste