”Det går att mäta kvalitet i välfärden”

Skola Friskolornas riksförbund är kritiska till Välfärdsutredningens slutbetänkande. Framför allt ställer de sig frågande till att utredaren inte har något förslag på hur kvalitetsutvärderingen av skolan kan utvecklas.

”Det går att mäta kvalitet i välfärden”
Shutterstock

I veckan gick remisstiden ut för utredningen Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning. I en kommentar till sitt remissvar ifrågasätter Friskolornas riksförbund utredarens slutsatser att kvalitet inte skulle kunna mätas på ett rättvisande sätt.

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

– Utredaren blundar för alla chanser att förbättra utvärderingen av kvalitet i skolan. Det är uppenbart att han är ointresserad av att upptäcka och åtgärda skolor som inte ger alla elever det de har rätt till. Oavsett om det är privat eller offentlig verksamhet så borde påståendet att kvaliteten i välfärden inte kan mätas bekymra samtliga skattebetalare, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i en kommentar till förbundets remissvar.

Friskolornas riksförbund utgår från egna erfarenheter på utbildningsområdet bedömer att det är fullt möjligt och lämpligt att mäta kvalitet i välfärden. De poängterar bland annat att många av deras medlemmar har fått beröm för sitt systematiska kvalitetsarbete och att det förekommer inom alla privata välfärdsbranscher.

”Utifrån ett skattebetalarperspektiv är det anmärkningsvärt att utredaren kommer fram till att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Utredaren väljer att hålla fast vid det förslag till vinstbegränsning som har avfärdats som orimligt av många tunga remissinstanser” skriver de i sitt remissvar.

Även Sis, Swedish Standards Institute, är kritisk till utredningens syn på möjligheten att mäta kvalitet i välfärden och erbjuder sig att tillsammans med Swedac ta fram ett förslag på hur en robust och långsiktig kvalitetssäkringslösning för välfärden skulle kunna se ut.

”Till skillnad från utredningen är det SIS bedömning att det är fullt möjligt att mäta och arbeta med kvalitet i välfärdssektorn. Och det på ett sätt som vare sig inskränker professionernas yrkesövning eller sätter hinder för tillitsfrågor och tillitsstyrning i välfärden” skriver de i sitt remissvar.

I maj lämnade välfärdsutredningen in sitt slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning till regeringen. Totalt har 149 remissinstanser fått möjlighet att lämnat in sina synpunkter på förslaget, svaren finns att ta del av här.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.