Det krävs för att kvalitetsproffsen ska kunna bidra till hållbarhet

Undersökning Kvalitetsproffs har många kompetenser som kan berika hållbarhetsarbetet, visar Kvalitetsmagasinets enkät. Men det finns mer att göra för att kunna bidra fullt ut.

Det krävs för att kvalitetsproffsen ska kunna bidra till hållbarhet
Ökad insikt på ledningsnivå om miljö-och hållbarhetsarbete skulle öka möjligheterna för kvalitetsprofessionen att bidra med sin kunskap.

I Kvalitetsmagasinets läsarenkät om hur ökat fokus på hållbarhet har påverkat kvalitetsrollen framkommer många förmågor och kompetenser som skulle kunna bidra mer till hållbarhetsarbetet.

Men den visar också vilka hinder som kvalitetsprofessionen upplever finns idag.

Den enskilt största faktorn för att kvalitetsprofessionen ska kunna bidra mer i hållbarhetsarbetet är insikten i högsta ledningen. Och det handlar om insikt i både miljö- och kvalitetsfrågor. Det visar Kvalitetsmagasinets enkät där 41 procent har svarat att ledningsinställning skulle göra skillnad.

Mer kompetens krävs

En annan nästan lika stark faktor är kompetenshöjning i hållbarhetsfrågor för kvalitetsprofessionen. Men ungefär lika många anser även att en stärkt kvalitetskompetens hos hållbarhetsprofessionen skulle hjälpa kvalitetsrollen att bidra mer.

Cirka 15 procent anser att hållbarhetsarbetet skulle vara betjänt av att Iso:s ledningsstandarder 9001, 14 001 och 26 000 skulle vara mer synkroniserade. Ja, vissa förespråkar att det skulle bli en, gemensam standard.

Även organisationsstrukturen kan vara en bromskloss som hindrar de två professionerna att berika varandra och 12 procent anger att en ny organisation skulle öka möjligheterna för kvalitetsproffsen att bidra.

Måste se helheten

På frågan i vilket område som kvalitetsprofessionen skulle kunna bidra mest svarar en majoritet den ekonomiska hållbarheten. Dock är det många som kommenterar att frågan är fel ställd; hållbarhetsfrågan måste ses som en helhetsfråga och man kan inte bryta ut vissa delar då allt hänger ihop.

” De tre hållbarhetsaspekterna går inte att separera då de påverkar varandra och har en inverkan på all verksamhet och alla människor på sikt. Kvalitetsarbete liksom hållbarhetsarbete måste handla om förståelse för och förmåga att se och förmedla helhetsperspektiv. Det går inte att jobba bara med ett delområde.” som en svarande skriver.

Kompetenserna som kan bidra till hållbarhetsarbetet

Kunskap om:

 • Att arbeta proaktivt samt att förhindra att problem återuppstår, dvs arbeta med grundorsaksanalys.
 • Att följa lagar och föreskrifter.
 • Att utforma nyckeltal och målsättningar
 • Både strategiska och mer operativa sätt att åstadkomma förändring.
 • Ett systematiskt arbetssätt för att förbättra processer, för att till exempel minska resursåtgång
 • Hur produktkvaliteten kan öka
 • Hur värde skapas där hållbarhetsvärden är en typ av värden.
 • Kvalitetsbristkostnader
 • Maskinutnyttjande,
 • Materialspill och kassationer
 • Processynsättet och möjligheten att bygga in hållbarhet i affärsmodellen.
 • Struktur, helhetssyn och om styrmodell
 • Utarbeta och förnya rutiner för organisationen.
 • Verksamhetens alla delar

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.