Offentlig förvaltning behöver samarbeta mer i utvecklingsprojekt

Offentlig förvaltning Den digitala mognaden inom offentlig förvaltning är ojämn. Istället för att samarbete i utvecklingsprojekt uppfinner de istället hjulet på nytt. Stora resurser läggs till exempel på att samla in data från företag och privatpersoner som redan finns tillgängliga hos andra aktörer, framgår av en rapport från Digg.

Offentlig förvaltning behöver samarbeta mer i utvecklingsprojekt
Foto: Stock Adobe.

Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, enligt ett riksdagsbeslut från 2017. Men hur långt har den offentliga sidan egentligen kommit?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

I regleringsbrevet för 2020 fick Myndigheten för digital förvaltning uppdraget att upprätta en samlad analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen, som nu presenterats.

En slutsats är att den gemensamma digitala infrastrukturen i Sverige länge varit eftersatt och att vi har en bit att gå innan vi är världsbäst.

Sverige i botten

Det framgår av bland annat det index om öppna offentliga data som OECD publicerar vartannat år. Av de 33 länder som redovisades 2019 hamnade Sverige på plats 32 i den totala sammanställningen. När det gäller tillgång till data och användbarhet av data placerade sig Sverige i botten.

Men nu finns signaler om att offentliga verksamheter är på rätt spår och har goda förutsättningar att komma ikapp andra jämförbara länder. Mycket arbete återstår dock innan Sverige når hela vägen fram som världsledande inom digitalisering, menar Digg.

Ojämn mognad

Ett bekymmer är att den digitala mognadsgraden inom förvaltning är ojämn. Vissa aktörer har hög digital mognadsgrad och samverkar ofta med andra om olika utvecklingsprojekt. Hos andra är däremot mognadsgraden lägre, vilket kräver en utveckling innan organisationen är redo för samverkan med andra.

Därför finns ett behov av stöd för att höja mognadsgraden, men också för att underlätta samarbetet med andra både på den offentliga och privata sidan. Det gäller inte minst i arbetet med så kallad nyttorealisering, det vill säga att investeringarna får praktisk nytta för medborgarna.

Gemensamma byggblock

Digitalisering handlar till stor del om data. Digg pekar därför på behovet av gemensamma ”byggblock” och principer som kan utnyttjas gemensamt istället för att alla ”uppfinner hjulet på nytt” och utvecklar sina egna lösningar.

Dessutom finns risken att dessa egna lösningar inte passar in i den gemensamma digitala infrastruktur för offentlig förvaltning som Digg nu håller på att bygga upp.

Behovet av samverkan har blivit särskilt tydligt under pandemin när fysiska möten ersatts med digitala. Den kartläggning som Digg genomfört i samarbete med Post- och Telestyrelsen visar att olika offentliga aktörer valt olika lösningar för digitala möten. Men digital samverkan blir inte optimal om inte gränssnitt för digitala system och tjänster också samordnas, anser Digg.

En uppgift en gång

Principen om ”en uppgift en gång” bör också vara utgångspunkten inom offentlig förvaltning, menar Digg. I dag läggs mycket resurser på att samla in data från privatpersoner och företag istället för att återanvända data som redan finns hos andra aktörer.

I en undersökning om myndigheters digitala mognad som Digg genomfört anger 42 procent av myndigheterna att de frågar enskilda om uppgifter som redan finns tillgängliga hos andra, framförallt beroende på att lagar och regler så kräver.

Regeringen måste på olika sätt främja arbetet med öppna data där även avgiftsfrihet ingår som en viktig fråga.

Digitala samhällstjänster

Digg bedömer också att det finns stora skillnader mellan kommuner och regioner i hur långt man kommit i sitt tillgänglighetsarbete.

Under pandemin har efterfrågan på digitala tjänster ökat. Men fortfarande är det många som inte kan ta del av de digitala samhällstjänsterna. Offentlig förvaltning behöver förbättra och samordna den digitala servicen för privatpersoner och företag för att driva på digitaliseringen i rätt riktning, understryker Digg.

Nationell infrastruktur

Trots allt har Sverige goda förutsättningar för digitalisering, enligt Digg. De initiativ som hittills tagits har ofta drivits av att kunna lösa ett specifikt problem mellan vissa aktörer eller inom en viss sektor. Det som saknas och behöver prioriteras för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter är en nationell digital infrastruktur som alla kommuner, regioner och myndigheter kan använda sig av.

Diggs rapport baseras på intervjuer med representanter för myndighetens verksamhetsområde i kombination med analys av det material som redovisats till regeringen under året.

Läs rapporten här.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.