Diskrimineringens mönster tydliggörs

Arbetsmiljö Den som anmäler diskriminering har ofta blivit utsatt för en rad händelser och en systematisk särbehandling. DO har analyserat 800 anmälningar och ser ett mönster.

Diskrimineringens mönster tydliggörs
Free images

– Människor som anmäler diskriminering uppger ofta att de har blivit illa behandlade vid flera tillfällen under en längre tid. Det finns en systematik både i händelsemönstren och i vilka som riskerar att diskrimineras, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg, i en kommentar till rapporten ”Delar av mönster – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer”.

Subtila handlingar

Oavsett vilken diskrimineringsgrund som anmälaren har åberopat, till exempel kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller ålder, ser DO vissa likheter mellan de 800 anmälningarna som analyserats.

– Människor beskriver ofta i sin anmälan att de har varit med om processliknande skeenden där flera händelser och beteenden sammantaget bidrar till upplevelsen av att ha blivit diskriminerad, kommenterar Johanna Kumlin, fil dr i sociologi och utredare på DO, som har genomfört analysen. Det kan röra sig om både subtila och mer öppna handlingar som att inte bli lyssnad på, att bli socialt utesluten, utsatt för gliringar, att få sämre arbetsuppgifter och liknande. Anmälarna beskriver också att detta i slutändan leder till andra konsekvenser, till exempel att få sämre löneutveckling eller att bestraffas när man tar upp problemen.

Vill uppmärksamma

DO vill med rapporten göra arbetsgivare mer uppmärksamma på hur sociala sammanhang kan leda till olika typer av diskriminering. Ofta är det omedvetna och oreflekterade föreställningar som kan göra att någon diskrimineras. Var för sig kan händelserna uppfattas som små, men mönstret de bildar gör att personer känner sig diskriminerade.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.