Endast 3 av 10 har förtroende för våra myndigheter

Offentlig verksamhet Förtroendet för svenska myndigheter ligger fortsatt på en relativt låg nivå, visar en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Endast tre av tio tillfrågade anser att myndigheterna sköter sina uppgifter på ett bra sätt.


Endast 3 av 10 har förtroende för våra myndigheter

I Sverige finns nästan 350 statliga myndigheter som har till uppgift att utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som riksdag och regering beslutat om. SKIs undersökning visar dock att de flesta medborgare har relativt låg kännedom och saknar förtroende för dessa myndigheter.

Endast tre av tio tillfrågade anser att myndigheterna bryr sig om medborgarna, är lätta att komma i kontakt med och sköter sina uppgifter på ett bra sätt. När man ska beskriva myndigheternas verksamhet används ofta ord och uttryck som ”vet ej”, ”byråkrati”, ”nödvändig” och ”okej”.

SKI har återkommande mätt kundernas upplevelse i en mängd olika branscher de senaste 30 åren. Förtroendet för exempelvis den finansiella sektorn har stadigt sjunkit sedan finanskrisen och förtroendesiffrorna för myndigheterna ligger nu i nivå med bankbranschen och lägre än försäkringsbranschen.

Johan Parmler, vd SKI.

– Det visar att myndighetssverige behöver komma ut ur anonymiteten, stärka sina varumärken och visa medborgarna vad man faktiskt bidrar med till samhället. Myndigheterna måste på allvar ta till sig begrepp som ”kunder”, ”image” och ”service”, säger Johan Parmler, vd på SKI.

Läs även: Myndigheterna med högst och lägst anseende.

SKI noterar också att osäkerhet, instabilitet och krav på förändring nu präglar dagordningen inom de flesta samhällssektorer. Drivkrafter och värderingar ändras och en tydlig trend är att svenska konsumenter blivit allt mer kritiska och kravställande, inte minst vad gäller image och värderingar.

Människor söker sig i allt högre grad till företag och organisationer som uppfattas som ansvarstagande. Men det räcker inte med symbolhandlingar och formuleringar om hållbarhet, utan verksamheten måste till alla delar inge förtroende.

– Svenska myndigheter måste börja se på sitt uppdrag på ett annorlunda sätt. Myndighetsutövning handlar om att leverera samhällsservice och dagens medborgare förväntar sig att den håller högsta kvalitet, förklarar Johan Parmler.

Intervjuerna som ligger till grund för SKIs undersökning om kännedom och förtroende kring myndigheter genomfördes under 2018. Totalt gjordes cirka 1 000 telefonintervjuer i ett nationellt urval.

Branscher och aktörer som får betyg under 60 i kundnöjdhet har stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan aktör och kund.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.