Enkäter, intervjuer och insikter

Ledningssystem Genom att synliggöra användarnas kundresor har Sis skapat sig en bild av vilka som använder äldrestandarden och vad som krävs för att den ska komma till ännu större nytta.

Enkäter, intervjuer och insikter

1. Enkät

I det första steget skickades en enkät ut till alla som laddat ned standarden och registrerat sin mejladress. Totalt gick den ut till närmare 700 personer. Utformningen av enkäten var viktig. Den skulle vara lätt att svara på, användarna skulle vilja ta sig tid att svara och svaren skulle vara lätta att tolka. Fokus var dels att få statistik på vem som laddat ner standarden, varför och vilken nytta de haft av den, dels att hitta personer som kunde tänka sig att berätta mer om sina erfarenheter av standarden genom intervjuer.

– Svaren gav också viktig information för nästa steg. Till exempel var det många som svarade att de haft nytta av standarden, men vi märkte också att det var stor skillnad på hur mycket man använt standarden. Vissa tyckte att den var till stor nytta, även om man bara använt en liten del av den. Det förstod vi mer av senare i studien, berättar Maria Malcus, servicedesigner på Transformator design som hållit i arbetet med användarstudien.

2. Intervju

Tillsammans med Sis valdes nitton personer ut för en kvalitativ studie. Framför allt ville de fokusera på personer som arbetar med kvalitetsutveckling, både på en mer övergripande nivå och praktiskt i vardagen, allt från områdes- och enhetschefer till verksamhetsutvecklare och sjuksköterskor. Även några som arbetar med upphandling intervjuades.

– Intervjuerna tog uppemot en timme och vi lyssnade efter allt som kunde ge en förståelse för hur de använder standarden. Hur fick de vetskap om den, skriver de ut den, jobbar de om den på något sätt, vilka trösklar stöter de i på vägen? berättar Maria Malcus.

En intressant iakttagelse var att många gjorde om informationen i standarden till en checklista, både för att sätta upp rutiner, men även för att få en koll på vilka områden de redan är bra på och vilka de behöver utveckla framöver. Det blev också tydligt att olika typer av användare hade behov av standarden på olika sätt.

3. Insikter

Materialet från intervjuerna användes sedan för att skapa en generell bild av användarna, hur de kom i kontakt med och använde sig av standarden. Detta kartlades och visualiserades i en kundresa. Vilka mönster framträder? När har allt fungerat bra, när har man stött på hinder? Finns det olika utmaningar i olika faser? Vilka skillnader ser man mellan olika användargrupper?

– Vi kunde se att det finns fyra olika behovsgrupper som relaterar till olika faser av användandet i standarden. Vi har ambassadören, eldsjälen som hittar standarden och ser möjligheterna med den, kravställaren som använder standarden för att styra verksamheten, utvecklaren som använder standarden i den praktiska vardagen och uppföljaren som har ansvar för den övergripande uppföljningen av verksamheten.

Med insikterna som grund kunde de också peka på några olika områden som är viktiga för att skapa ökad nytta.

– Nyckeln är att göra standarden användbar för de som har behov av standarden. Ambassadörerna kan exempelvis behöva stöd för att sälja in standarden till sina chefer, medan utvecklaren kan behöva bra checklistor som de kan utgå från. Många efterfrågar också goda exempel och erfarenhetsutbyte, att få kontakt med andra som använder standarden. Av de vi intervjuade var det få som kände till andra som också använder sig av standarden, säger Maria Malcus.

Läs också: Nyttiga insikter när användarna får säga sitt

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.