Entreprenöriellt lärande i Avesta skolor

Förändringsarbete Liksom flera kommuner i Sverige har Avesta kommun nu påbörjat arbetet med entreprenöriellt lärande i skolan. Syftet är att göra dagens skolbarn bättre rustade för att möta ett samhälle och arbetsliv i ständig förändring.

Att stärka barnens självförtroende, nyfikenhet, samarbetsförmåga och vilja att ta ansvar. Det är målen för arbetet med det entreprenöriella förhållningssättet i skolan som pågår i flera av Sveriges kommuner.

– Det kan innebära att man jobbar med pedagogiken så att man mer tydligt stimulerar och bejakar barnen i deras självständighet och kreativitet. Arbetet inbegriper vårt förhållningssätt med barnen såväl som med kollegiet, säger Anna Fredqvist från rektorsakademien.

Hon medverkade i gårdagens inspirationsdag om entreprenöriellt lärande i Avesta skolor och menar att arbetet till stor del handlar om att kritiskt ifrågasätta gamla vanor och mönster och att förändra det organisatoriska arbetet, såsom timplan, schemastruktur, hur mycket tid som ska läggas på barnen och hur man använder lokalerna på förskolans avdelningar.

– Vi står inför ett paradigmskifte då vi måste förändra vårt förhållningssätt så att dagens ungdom görs redo att möta en framtid i ständig förändring, säger Anna Fredqvist.

Hon berättar att det nya arbetssättet inte alltid mottas varmt bland skolpersonalen. Att många tycker att det här är något som handlar om näringslivet och inte har med skolan att göra.

– Då gäller det att visa på mervärdet. Att arbetet med entreprenörskap kan ge tid, kraft och energi, säger hon.

Fakta

Entreprenörskap i skolan

2009 gav Sveriges regering Skolverket i uppdrag att stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan med påbudet att ”entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet”. Enligt de nya läroplanerna som infördes 2011 ska skolan bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.