Färre störningar spar miljoner

Det finns miljoner att tjäna på produktionseffektiviseringar inom tillverkningsindustrin, enligt Per Gullander på IVF, Industriforskning och utveckling AB. Han har varit med och tagit fram analysverktyget TIME som ska hjälpa industrin på vägen.

Förlorad potential i produktionssystemen på nära 50 procent är ingen ovanlighet i tillverkningsindustrins processer, enligt Per Gullander på IVF.

– Genom att förbättra sig några få procent kan man tjäna miljoner, konstaterar han och pekar på en bild över vanliga produktionsstörningar som ger stora förluster. Det kan exempelvis handla om haverier, materialbrist, personalbrist, omställningar eller underhåll.

Under tre års tid har han tillsammans med forskare från IVF, Chalmers och Lunds universitet undersökt hur systematiskt arbete med att reducera produktionsstörningar kan få tillverkningsindustrin effektivare. Att det finns stor potential att göra bättre resultat med de resurser och den personal som man redan har är Per Gullander övertygad om.

– Jag tror dessutom att det är nödvändigt om man vill konkurrera på en global marknad.

TIME ska hjälpa till

För att tillverkningsindustrin ska få hjälp att reducera sina produktionsstörningar har forskargruppen tagit fram en handbok och ett verktyg som de kallar för TIME analys; ”Tillverkningseffektivitet, IT- stöd och metoder”. En tjock lunta med text som ligger stadigt på Per Gullanders bord. Handboken visar på hur man systematiskt kan arbeta bort produktionsstörningar i en ständigt pågående cykel. Områden som nyckeltal, arbetssätt, kompetens, information och IT bedöms och tanken är att man på så sätt ska komma fram till hur situationen är för närvarande och vad som behöver göras. Även perspektiv som drifts- och underhållsfas, uppstartsfas och design och utvecklingsfas av nya produktionssystem tas upp. Handboken diskuterar också hur IT kan stötta arbetet.

– TIME analysens syfte är att ge en samlad bild av hela produktionen. Det finns idag mätetal och metoder för att beräkna och förbättra effektiviteten, men det saknas ofta en helhetsbild. Det är först när man har en sådan som det blir tydligt var insatserna behöver göras, säger Per Gullander engagerat.

Vanliga problem

Per Gullander menar att industrin fortfarande betraktar produktionen alltför statiskt. I dag måste man tänka dynamiskt eftersom produkterna förändras i mycket snabbare takt än tidigare. Sådana förändringar bör betraktas som potentiella produktionsstörningar vars effekter måste minskas.

– Det är viktigt att arbeta med potentiella störningar redan vid utvecklingen av produktionssystemen, så att de inte byggs in i systemet. Ju tidigare man hittar felen, desto mindre förluster har de orsakat, poängterar Per Gullander.

Samla fakta

Ett vanligt problem är att industrin inte har något driftuppföljningssystem för att samla in störningsinformation och därför har svårt att ta reda på var processen behöver förbättras. Vissa har ett driftuppföljningssystem, men använder inte informationen rätt, vilket också gör det svårt att få bort störningselement. Ytterligare ett vanligt problem är att olika enheter på företagen inte är överens om var problemen finns. Åsikterna kan variera kraftigt beroende på om man arbetar på drift eller utvecklingsenheten.

– Det kan också vara så att man köper ett nytt driftuppföljningssystem, men egentligen hade vunnit mer på att lägga pengarna på att förbättra sitt arbetssätt och att lära sig att använda den information som redan finns, säger Per Gullander och poängterar att man kan komma långt när det gäller att eliminera störningar genom att analysera information från driftuppföljningssystem och omsätta den till konkreta åtgärder.

Går inte att köpa

Ännu går TIME inte att köpa utan är endast ett verktyg som IVF själva använder i sin egen uppdragsverksamhet.

– Det finns mer som kan utvecklas och förtydligas, förklarar Per Gullander, men hoppas att det så småningom också ska bli ett färdigt arbetsmaterial som företag kan använda på egen hand.

Han är övertygad om att verktyget kan ge stor effekt.

– Hur mycket beror dock på hur duktiga företagen är sedan tidigare, men några procent kan man alltid räkna med.

Per Gullanders tips:

Arbeta systematiskt. Det finns många viljor, många problem och förändringar går trögt.

Informera hela tiden om det pågående förbättringsarbetet.

Samförstånd är nödvändigt. Försök gemensamt svara på frågorna: Vilka problem har vi? Vad är viktigt? Lämpliga åtgärder?

Se helheten och arbeta med förbättringsarbetet även i ett tidigt stadium, redan på en taktisk och strategisk nivå för att undvika att bygga in problemen i verksamheten.

Tänk på att inte låta förändringsarbetet gå för fort, personalen måste känna engagemang. Glöm inte att det kräver kompetens och resurser.

Låt flera personer ha ett gemensamt driva förändringsarbetet så att det inte faller på att någon byter arbete eller ansvarsområden.

Utan en engagerad ledning kommer inget att hända.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste