Fem faktorer som skapar lycka på jobbet

Forskning Glädje, respekt och kontroll är viktiga faktorer för välbefinnande hos personer som själv har som yrke att skapa välbefinnande hos andra. De här kvalitetsskapande sambanden har undersökts av docent Yvonne Lagrosen och professor Stefan Lagrosen.

Fem faktorer som skapar lycka på jobbet
Forskarna har studerat hälsodimensioner inom wellness och spa-sektorn. Bild Adobe Stock.

En vetenskaplig artikel om arbetsrelaterad hälsa i spa-företag publicerades nyligen i International Journal of Quality and Service Science. Artikeln är skriven av Yvonne Lagrosen, docent i kvalitetsutveckling vid Mälardalens Högskola, och Stefan Lagrosen, professor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet. De har undersökt sju verksamheter i södra och västra Sverige som arbetar med spa och wellness.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Yvonne Lagrosen, docent.

– Vi är intresserade av arbetsrelaterad hälsa som en del av kvalitetsarbete, eftersom tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan hälsa och kvalitet. Att det blev just spa-anläggningar beror på att hälsofrågor där utgör själva kärnverksamheten. Det är en bransch som inte har studerats så mycket, säger Yvonne Lagrosen.

Fem viktiga hälsodimensioner

Inledningsvis genomförde forskarna en workshop med cirka 15 medarbetare på varje anläggning enligt den så kallade Kvalitetskafé-modellen, som Yvonne Lagrosen själv har utvecklat med utgångspunkt från World Cafe-metoden. Det handlar om en strukturerad brainstorming kring vad som krävs för att medarbetarna ska må fortsatt bra på sina jobb.

Läs mer om Kvalitetskafe-modellen här:

Från dessa workshops framkom fem hälsodimensioner.

Det är viktigt för medarbetare med:

  1. Lycka/glädje – att se fram emot att gå till jobbet
  2. Relationer – ett närande klimat där det känns att andra bryr sig
  3. Respekt – att få återkoppling och uppskattning, känna att man bidrar
  4. Kontroll – att jobbet känns meningsfullt, det går att styra tider och ta paus, stressnivån begränsas
  5. Fysiska hälsovillkor – möjligheter att själv vara hälsosam genom att använda anläggningen förmånligt.

Hälsa central i dubbel bemärkelse

– Rent allmänt uttryckte medarbetarna att det var viktigt att deras arbetssituation befrämjar hälsa, både kundernas och deras egen, berättar Yvonne Lagrosen.

Med utgångspunkt från de fem hälsodimensionerna utformades en enkät som underlag för att undersöka attityden till arbetet hos en större grupp medarbetare på de sju anläggningarna. I vilken grad upplevde de glädje, goda relationer, respekt, kontroll och goda fysiska hälsovillkor på sina jobb? Och hur upplevde de sin egen hälsa?

I det här steget visade analysen att särskilt tre av fem hälsodimensioner hörde ihop med medarbetarnas hälsa; glädje, respekt och kontroll.

Forskarna i den här studien jämförde sina resultat med tidigare rön från Aaron Antonovsky, som var professor i medicinsk sociologi och pionjär inom forskning kring hälsa. Enligt Antonovsky beror en individs hälsa i hög grad på känslan av sammanhang, en faktor som på svenska förkortas Kasam och är uppbyggt av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

– Våra resultat ligger till stor del i linje med Antonovskys principer, konstaterar Yvonne Lagrosen.

Ramverk för förbättringar

Artikeln mynnar ut i ett ramverk som kan användas som ett verktyg för praktiska förbättringar i liknande organisationer.

Slutsatserna i detta projekt gäller den studerade spa- och wellness-industrin, men enligt forskarna är de även generaliserbara.

– Vi tror att de kvalitetsfaktorer vi har fått fram är universella och gäller även i andra branscher, avslutar Yvonne Lagrosen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste