Fem förutsättningar för idékraft

Förbättringsarbete Det surras mycket om nödvändigheten av innovationer. Vad är det egentligen som gör att vissa människor tänker nytt, hittar nya lösningar på gamla problem, eller skapar helt nya lösningar på problem som ännu inte har uppstått?

Innovation börjar alltid med individen. Ledningen, säger forskningen, har en avgörande betydelse, för att främja individuell kreativitet och innovation. Organisationen måste bädda för ”kreativt tänkande”. Det låter självklart, men den uppenbara följdfrågan blir: hur då?

Forskningens fem fynd

I ett tappert försök att närma sig svaret, har en grupp amerikanska forskare ägnat sex år åt att studera 3000 ledare, varav 25 på nära håll. Dessutom har de genomfört 500 individuella intervjuer. Resultatet har publicerats i Harvard Business Review. Forskarna hittade fem samverkande förutsättningar:

Associationsförmåga

Förmågan att sammanföra till synes helt skilda frågeställningar parat med en lust och fallenhet för att ställa kritiska frågor, observera, experimentera och att kryssa mellan olika nätverk och mellan olika områden är central. Apples grundare, Steve Jobs, brukade säga att kreativitet ytterst handlar om att foga samman saker.

Frågvishet

Genom att ställa frågor, gärna provokativa frågor som vänder upp och ner på hur allting alltid gjorts eller förväntas fungera, ifrågasätts gamla sanningar. Medan de flesta ledare fokuserar på att förbättra redan existerande arbetssätt, ställer sig innovativa ledare frågan varför gör vi så här, varför gör vi inte på ett annat sätt och vad händer om vi tänker om? De spelar gärna djävulens advokat genom att aktivt välja motsatt uppfattning än konsensus. Därigenom tvingas omvärlden att motivera sina ställningstaganden.

Observationsförmåga

Innovatörer studerar gärna detaljer – i spannet från mänskligt beteende till hur andra företag agerar – för att hitta nya sätt att göra saker på. Här fungerar de nästan som antropologer eller beteendevetare i sin iver att studera och försöka förstå vad andra gör, varför de gör just så och om det finns några alternativ.

Experimentlust

Samtliga innovatörer som intervjuades i studien hade en återkommande ledstjärna: ständiga experiment för att testa och undersöka omvärlden. De har plockat isär föremål, testat nya upplevelser eller tillbringat tid i andra kulturer. Som ledare förespråkar de en tillåtande företagskultur, där det är tillåtet att misslyckas på vägen mot nya insikter och mål. Forskningsstudien visar också att ju fler kulturer en person levt i, desto större chans har han eller hon att skapa nytänkande produkter, arbetssätt eller affärer.

Nätverksskicklighet

En god nätverkande ledare som på djupet är intresserad av innovation avsätter tid för att träffa andra människor. Inte minst personer som lever och tänker radikalt annorlunda. Här skiljer sig innovatören från traditionella chefer, som snarare nätverkar för att sälja sig själva eller sitt företag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.