Flitens lampa måste lysa över energieffektiviseringen

Hållbarhet I takt med en växande energikris har energieffektivisering blivit en alltmer kritisk fråga där kvalitetsområdet i allra högsta grad kan bidra. Men vilken typ av arbete har egentligen störst betydelse i kampen mot energibovarna?

Flitens lampa måste lysa över energieffektiviseringen
Foto: StockAdobe

Alla är överens om att kvalitetsarbete är av stor betydelse när det kommer till att öka energieffektivisering, oavsett verksamhet. Men det råder delade meningar om vilken betydelse certifiering mot ledningssystem har. Alleima – tidigare Sandvik Materials Technology – är en global tillverkare och utvecklare av högförädlade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Enligt Susanne Lindqvist, företagets centrala energisamordnare, har fokuset kring energifrågor ökat över tid.

Susanne Lindqvist.

2005 införde Alleima det dåvarande svenska ledningssystemet 627750. Incitamentet var först en skattelättnad för alla storföretag som certifierade ett energiledningssystem. När skattelättnaden försvann 2014 fortsatte Alleima att arbeta mot ISO 50001.

– Vi märkte att det fungerade väldigt bra, det framgick i kontakten med de lokala energigrupperna. Jag har regelbundet möten med lokala chefer för produktion och underhåll. Bland annat uppmärksammade man en ökad medvetenheten kring tryckluftsläckage.

Delade meningar om värdet

Den ökade medvetenheten är ett resultat av ett större engagemang från ledningens sida, både på lokal nivå och högsta ledningen i Sandviken. Just ett utpräglat engagemang kring förbrukning och effektivisering är systemets viktigaste funktion, för att undvika att uppdraget drunknar i annat miljöarbete förklarar Susanne Lindqvist.

– Har man ett övergripande miljöledningssystem som i vissa avseenden har lite liknande uppdrag som de renodlat energieffektiviserande så blir det också en mer allmän inställning kring energifrågorna.

På senare år har flera kritiska röster höjts mot vad som anses vara så kallad ”quality washing”, det vill säga att företag anstränger sig för att få en certifiering men sedan släpper på det operativa kvalitetsarbetet. Lars Sörqvist, vd på Sandholm Associates AB är en av de som tycker att ledningssystemen riskerar att överskattas.

Att skapa nya energikällor eller bygga ut befintliga energikällor – oavsett om det är vindkraft, solkraft eller kärnkraft – tar lång tid, så om situationen snabbt ska förbättras krävs fokus på hur behovet av energi kan reduceras. För att snabbt uppnå resultat krävs systematiskt förbättringsarbete i form av faktabaserad problemlösning och processutveckling.

– Verktygslådan för att skapa ett högre energieffektivitet finns redan att tillgå genom Sex Sigma och Lean. Att i den rådande situationen fokusera på att upprätta dokumentation och certifiera verksamheten mot ledningssystemsstandarder är fel väg att gå, säger han, och tillägger att systemen inte är dåliga i sig, men att risken är stor att de stjäl fokus och tid från mer direkta och värdeskapande förbättringsinsatser.

Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates.
Lars Sörqvist.

– På lång sikt kanske det kan vara relevant att gå vidare och skapa en övergripande struktur för energieffektivisering, men nu är mycket viktigare att omgående göra insatser som leder till resultat. Detta är något som inte bara handlar om energieffektivisering utan även berör kvalitetsfunktionens arbete stort, säger han.

EU-lag kan bli kontraproduktiv

Energieffektivisering är en relativt ny fråga i Sverige som länge har haft ett överskott på energi. Nu när överskottet har övergått till en akut energikris gäller det att effektivisera med direkta insatser mot energitjuvarna. Både de som organisationerna redan känner till och sådana som de genom djupare analys och mätning kan identifiera.

– Min erfarenhet är att väldigt mycket går att förbättra när man gräver lite djupare och tar fram fakta. För att lyckas krävs dock både tid och kunskap. Först när det är gjort kan vi börja sätta standarder, säger Lars Sörqvist.

Men Susanne Lindqvist vid Alleima menar att certifiering och det operativa arbetet är två separata saker som bägge fyller viktiga funktioner.

– Certifieringsarbetet och att bli granskad av tredje part stjäl inte tid från det aktiva insatserna för energieffektivisering ute i verksamheterna, säger hon.

Däremot är hon kritisk mot en remiss på EU-nivå om att lagstadga krav på att större företag ska certifiera sig mot ISO 50001. Trots att Alleima har gynnats av att arbeta mot den standarden anser Susanna Lindqvist att en sådan EU-bestämmelse skulle vara olycklig.

– Varje företag borde själv kunna välja. Standarder ska inte vara en lag. Det blir problematiskt eftersom ledningssystemen tas fram på internationell nivå med deltagande från de flesta länder i världen, samtidigt som alla länder har inte samma förutsättningar att implementera dessa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.