Fokus på hållbarhet ett lyft för kvalitetsrollen

Undersökning När fokus på hållbarhet stärks, ökar samtidigt intresset för kvalitetsfrågorna både i ledning och verksamhet. Dessutom förstärks rollen i form av ökad legitimitet och mandat. Det visar Kvalitetsmagasinets enkät om hållbarhetsfokus påverkan på kvalitetsrollen.

Fokus på hållbarhet ett lyft för kvalitetsrollen
Ökad fokus på hållbarhet har gett en ökad förståelse för att en effektiv verksamhet ofta genererar mindre miljöpåverkan. Bild Adobe Stock.

I Kvalitetsmagasinets läsarenkät om hur ökat fokus på hållbarhet har påverkat kvalitetsrollen svarar hälften att det påverkar rollen på flera positiva sätt. Dock ser hälften av de svarande att det inte haft någon påverkan alls.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Cirka 30 procent anger att intresset för hållbarhet i många avseenden har stärkt synen på kvalitetsfrågorna och att intresset i verksamheten har ökat. Även intresset för kvalitetsfrågor i högsta ledningsgruppen har ökat menar 34 procent av de svarande.

De svarande upplever även att legitimiteten har ökat för kvalitetsfrågorna (32 procent) men även att relevansen för kvalitetsfrågorna har ökat i verksamheten i takt med att fokus på hållbarhet blivit allt större. 24 procent anger även att resurserna för kvalitetsarbetet har ökat.

Minskat i högsta ledningen

Ett fåtal har motsatta upplevelser. Det vill säga att kvalitetsfrågorna har tappat i relevans, mandat och fokus. 4 procent upplever att intresset för kvalitetsfrågorna har minskat i högsta ledningsgruppen och lika många upplever att deras mandat försvagats då fokus på hållbarhet och miljö har ökat.

Men ökat miljöfokus har även fått andra konsekvenser för kvalitetsarbetet. En ökad förståelse för att en effektiv verksamhet ofta genererar mindre miljöpåverkan. Eller som en svarande skriver:

”Det ökade fokuset på hållbarhetsfrågor har inte påverkat intresset för kvalitet, däremot har förståelsen för hållbarhetsfrågornas inverkan på att kunna driva verksamhet hållbart och med kvalitet i längden ökat något.”

För mycket digitalisering

Men kommentarer om att kvalitetsarbetet har reducerats till att handla om digitalisering och effektivisering samtidigt som andra kvalitetsfrågor försvagats, finns också. Någon kommenterar exempelvis att hållbarhetsarbetet ”kan dra i väg utan” att följa verksamhetens arbete eller styrningen av verksamheten.

En minoritet, 10 procent, ser inte hur de kan bidra konkret till hållbarhetsarbetet och 11 procent svarar att de inte vet hur de skulle göra det. Men majoriteten (57 procent) är övertygade om att de som kvalitetsproffs kan bidra konkret till hållbarhetsarbetet och de ger många konkreta exempel på hur det kan gå till.

Återkommande i enkätsvaren är hur viktigt det är med ett helhetsperspektiv och att hållbarhetsarbete är en förutsättning för att kunna bedriva trovärdigt kvalitetsarbete. I framtiden kommer de att kopplas ihop ännu mer spår respondenterna i enkäten.

Så gjordes undersökningen

Enkäten skickades ut till Kvalitetsmagasinets prenumeranter i juni månad. Över hälften av de som svarat arbetar i privat sektor och 62 procent har idag någon form av uppdrag eller ansvar när det gäller miljö- och hållbarhet. 45 procent av de som svarat arbetar i en verksamhet som hade en kombinerad roll med kvalitets- och miljöansvarig.

Så kan kvalitetsprofessionen bidra i hållbarhetsarbetet:

  • Kvalitetssäkra processer för att minimera resursanvändningen och minska slöserier.
  • Analysera flöden, effektivisera processer med stöd av nyckeltal och mål och koppla miljömål till detta arbete.
  • Skapa mer effektivitet genom att göra saker i rätt ordning.
  • Bryta ut mätbara faktorer och skapa mål för hållbarhet och samtidigt följa upp dessa.
  • Driva förbättringsprojekt mot olika experter och fånga upp/driva på hållbarhetsarbetet på olika avdelningar/funktioner.
  • Driva arbetsmiljöarbetet strukturerarat.
  • Jobba med kravställning för inköp till verksamheten tillsammans med inköpsfunktionen.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.