Förändringsarbete stärker hållbarhet och rekrytering

Pandemieffekt En ny undersökning visar att ett kraftigt tilltagande förändringsarbete sedan pandemin har skapat bättre förutsättningar både vad det gäller rekryteringsprocesser och hållbarhetsarbete. Samtidigt finns mycket kvar att önska vad det gäller blandade arbetslag.

Förändringsarbete stärker hållbarhet och rekrytering
Mätvärden för ESG har blivit viktiga nyckeltal för flera organisationer. Foto: Stockadobe

Det är Unit4, ett nederländskt företag som levererar affärssystem, som har tagit fram informationen om så kallade ESG-satsningar (Environmental, Social and Governance), via den årliga undersökningen Business Future Index. Undersökningen visar att ett accelererat förändringsarbete sedan pandemin bröt ut har gett stora positiva effekter på ESG-arbete.

Undersökningen omfattar 3 450 deltagare från tolv länder och ger insyn i hur förändringsarbete rörande människor, policy och tekniklösningar under de senaste tolv månaderna har påverkat organisationers verksamheter. Det gäller inte minst mätvärden för ESG, som har blivit viktiga nyckeltal för flera organisationer. Undersökningen visar också att ESG-satsningar och tonvikt på socialt ansvarstagande underlättar att rekrytera och behålla personal.

Undersökningens huvudfynd

  • Förbättrad hållbarhet. 24 procent av respondenterna anger att deras organisationer har lyckats väl med att nå hållbarhetsmål under 2022. Det är en tydlig förbättring, jämfört med 19 procent föregående år.
  • Starkare ESG-arbete. 69 procent av organisationerna i undersökningen anger att de befinner sig i ett bättre läge för att nå ESG-mål och mål för socialt ansvarstagande. Det beror på ett accelererat förändringsarbete.
  • Svagt ESG-arbete hinder för rekrytering. 20 procent av respondenterna anger att deras organisationer anses sköta ESG-arbete dåligt.
  • Problem med att diversifiera personalstyrkor. 36 procent säger att de har problem med att rekrytera personal ur olika åldersgrupper och från olika grupper överhuvudtaget. Endast 25 procent anger att deras organisationer anstränger sig för att få mer diversifierade personalstyrkor

Svagt intresse för representation

Förbättringarna gällande hållbarhet och ESG-mål går till största del att förklara med snabbare digital transformation och flexibla arbetsvillkor. Pandemin har bidragit till den positiva utvecklingen, med en ökning av distansarbete, minskat resande och att färre geografiska begränsningar ger mer diversifierade, alltså blandade, personalstyrkor.

Tania Garrett, Chief People Officer på Unit4.

En tredjedel av deltagarna i undersökningen vittnar om svårigheter med att rekrytera och behålla diviersifierade personalstyrkor. Trots det planerar endast en fjärdedel av de organisationerna i undersökningen att öka diversifieringen.

– Många studier visar att diversifierade team är en tillgång för alla organisationer. Insikterna om ESG-arbete och socialt ansvarstagande i 2022 Business Future Index pekar på att fler organisationer bör anstränga sig för att öka diversifieringen. ESG-arbete handlar inte bara om mätetal, utan det medför positiva effekter för organisationer, anställda och miljön. Flexibla arbetsvillkor, samt bra verktyg och processer förbättrar måendet för anställda, produktiviteten och engagemanget för ESG-arbete, säger Tania Garrett, Chief People Officer på Unit4.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste