Förbättringskultur kräver ett gott medarbetarskap

Medarbetarskap När man besöker företag som arbetar framgångsrikt med kvalitet, kund-orienterad verksamhetsutveckling och förbättringar finner man vanligen en stark gemensam kultur. En förbättringskultur som i det närmaste sitter i väggarna.

Förbättringskultur kräver ett gott medarbetarskap

Litteraturen inom kvalitetsområdet talar mycket om denna förbättringskultur och vikten av denna påtalas ofta. Frågan är bara hur man kan utveckla och befästa en sådan kultur. 

En förbättringskultur handlar mycket om attityder och beteenden hos de människor som är verksamma i organisationen. Mycket viktigt i detta sammanhang är det ledarskap som utövas i verksamheten. Ett ledarskap som kännetecknas av ett stort engagemang för kvalitet, kunder och ständiga förbättringar. Under många hundra år har forskare och tänkare diskuterat vad gott ledarskap innebär och idag finns det ganska mycket kunskap om detta. Men en förbättringskultur handlar inte bara om ledarskap utan väl så mycket om ett gott medarbetarskap, något som det tillskillnad från ledarskap finns relativt lite kunskap om.

Ett gott medarbetarskap handlar om att ta ansvar för och vara engagerad i sådant som är av vikt för organisationen och dess framgång. Varje medarbetare är ansvarig för att personligen leda sitt eget arbete och säkerställa att rätt kvalitet levereras i alla lägen. Viktigt är även att varje individ tar ansvar för sitt eget välmående och sitt eget lärande.

Centralt i ett gott medarbetarskap är dessutom samverkan mellan medarbetarna. Både lokalt på arbetsplatsen, men också tvärfunktionellt mellan organisatoriska enheter. Ständig utveckling och förbättring är ett fundament i ett välfungerande medarbetarskap. Ett gemensamt problemlösnings- och processutvecklingsarbete skapar samhörighet och de resultat som man uppnår bidrar starkt till engagemang, stolthet och glädje. Lojalitet är ett annat nyckelområde i det goda medarbetarskapet.

För att uppnå ett gott medarbetarskap krävs dock mycket av verksamheten. Utgångspunkten är en positiv människosyn där ledare på alla nivåer visar förtroende, delegerar ansvar och ger mandat till individerna de leder. Delaktighet, tillit och trygghet är avgörande för att ett medarbetarskap ska kunna växa och bli starkt. Tydliga värderingar som lägger grunden för gemensamma normer i arbetet betyder dessutom mycket på samma sätt som gemensamma processer, arbetsrutiner och regler.

De positiva effekterna av ett gott medarbetarskap kan bli mycket stora. Människor som trivs och mår bra gör ett bättre arbete, bidrar på i större utsträckning med idéer gällande förbättringar samt är vanligen mer kreativa. Saker som ytterst leder till bättre resultat både utifrån ökad kundtillfredsställelse och effektivare processer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.