Fördelar och risker med Sex Sigma

Vad är Sex Sigma är och hur bedrivs ett arbete utifrån detta koncept? Med konkreta exempel från SKF vill författarna öka förståelsen för denna metod och vad som ligger bakom dess framgångar.

Fördelar och risker med Sex Sigma

Under 1980-talet fick Motorola stark konkurrens från Japan. Robert Galvin, som då ledde företaget, ansåg att “kan japanerna så kan vi”. Därför utvecklades ett förbättringsprogram som fick namnet Sex Sigma. Programmet, som blev mycket framgångsrikt, fokuserade på processer och minskning av variation, skapade tydliga roller och mätte den ekonomiska vinsten med alla genomförda projekt.

Under en femtonårsperiod påstås Motorola uppnått kostnadsbesparingar på 18 miljarder dollar, minskade kvalitetsbristkostnader med 64 procent, tredubblad produktivitet och femdubblad försäljning. Motorola var också det första företag som fick den amerikanska kvalitetsutmärkelsen Malcolm Baldrige National Quality Award.

Resultaten imponerade och General Electric med ledaren Jack Welch i spetsen var en av dem som tog Sex Sigma till sitt hjärta. Sex Sigma genomsyrar idag det mesta av förbättringsarbetet inom General Electric och Welch har sagt att ”Six Sigma has changed the DNA of General Electric”.

Avsikten med denna bok är att ge läsaren förståelse för vad Sex Sigma är och hur arbetet bör bedrivas utifrån detta koncept. Den praktiska förankringen i framställningen skapas genom flera exempel från SKFs framgångsrika satsning på Sex Sigma.

Till exempel beskrivs införandet i SKF relativt detaljerat – hur ledningen på olika nivåer skapat en miljö där förbättringsarbetet kan gro.

Grunden i Sex Sigma är en kraftfull infrastruktur bestående av väldefinierade styrande, stödjande och utförande roller försedda med olika ’bältes’-namn från japanska kampsporter. Här finns projektchampion som är förbättringsansvariga chefer, Black Belt som coachar pågående projekt, Green Belt som är problemlösare och Master Black Belt som är specialist på olika verktyg som nyttjas. Utbildningsbehoven för de olika rollerna beskrivs i boken.

En viktig del är att välja ut lämpliga projekt. Det är tyvärr vanligt att man väljer för stora och omfattande projekt. Inom SKF läggs stor vikt vid att identifiera bra projekt för Sex Sigma som leder till resultat som utvecklar koncernen.

Boken ger en bra beskrivning av fördelar och risker med Sex Sigma. Genom kopplingen till SKF blir beskrivningen konkret, tydlig och praktiskt applicerbar. Boken avslutas också med ett par Sex Sigma projekt från SKF som beskrivs ganska detaljerat. Den går dock knappast alls in på olika verktyg som används utan den som är intresserad av detta bör vända sig till annan litteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.