Från rutinbaserat till ett processbaserat ledningssystem

Den nya utgåva av ISO 9000-serien som kom för tre år sedan innebar genomgripande förändringar. Standarderna betonar numera tydligt vikten av att använda sig av ett processinriktat ledningssystem. Denna bok beskriver hur man går tillväga för att utforma ett sådant system och för att integrera det i sin verksamhet.

Boken vänder sig till chefer och specialister inom organisationer som redan har ett dokumentinriktat kvalitetssystem och som vill bygga detta på processer. Den är indelad i tio kapitel och inledningsvis ges en beskrivning av den ändrade inriktning som ISO 9000-serien har fått. Skillnader mellan rutiner och processer förklaras, och boken ger exempel på tillämpningar av de åtta principer för kvalitetsledning som bildat grund för standardernas revidering.

I kapitel fyra skisseras övergången från ett rutinbaserat till ett processbaserat ledningssystem. Denna övergång behandlas sedan mer utförligt i de fem följande kapitlen. Planering av förändringen, verksamhetsmodellering, involvering av medarbetare, processanalys och systemuppbyggnad är några av de områden som berörs. Bokens sista kapitel diskuterar hur man kan avgöra i vilken mån övergången till ett nytt ledningssystem har lyckats eller inte.

I varje kapitel anges exempel på resultat som kan uppnås om innehållet tillämpas. Kapitlen avslutas med en sammanfattning av de viktigaste lärdomarna samt ofta också med en diskussion kring skillnader mellan tidigare och nuvarande ISO 9000-standarder.

Boken lyfter på ett bra sätt fram att den krävs en förståelse för den förändrade inriktningen om verksamheten ska bli processorienterad. Tillämpningen av de åtta principerna för kvalitetsledning behandlas ingående och många jämförelser görs mellan nuvarande och tidigare versioner av standarderna. Boken innehåller också många exempel på processkartor.

Layouten är tråkig. En ansenlig mängd punktlistor och tabeller i kombination med ett underskott av verklighetsbaserade exempel bidrar inte till att göra läsningen intressant. Sidbrytningen i samband med stora tabeller har lämnat många sidor mer eller mindre tomma. Detta gör att boken kan kännas lite tunn.

Genom sin betoning av de åtaganden, den utvecklade samverkan och de förändrade synsätt som processinriktningen innebär torde dock boken kunna vara ett gott stöd för de organisationer som vill se bortom det inramade certifikatet på väggen och även skaffa sig substantiella fördelar av sitt kvalitetsledningssystem.

Processinriktat ledningssystem för kvalitet

Utgiven år: 2003

Förlag: SIS Förlag AB

ISBN 91 7162 574 7

Antal sidor: 177

Pris: 755 kr.

Översatt från D Hoyle, J Thompson; Converting a Quality Management System using the Process Approach

Fakta

Processinriktat ledningssystem för kvalitet

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste