Global Iso 9001-enkät efterlyser mer fokus på ledarskap och miljö

Blogg Nu har resultatet kommit från den globala användarundersökningen om Iso 9001. Över 8 000 svar från 122 länder visar bland annat att respondenterna önskar ökat fokus på ledarskap, organisationskultur och miljö i en framtida standard. Flera svarande hade också synpunkter på att revisorers kompetens måste förbättras, så att en ISO 9001-certifiering verkligen ger trovärdighet och skapar förtroende.

Global Iso 9001-enkät efterlyser mer fokus på ledarskap och miljö
Tina Bohlin, projektledare, Sis. Foto: Sten Jansin.

Den 3 maj 2021 fick vi besked om att ISO 9001 inte kommer att revideras i dagsläget. Vi ISO-medlemmar var ovanligt eniga om att standarden ska behållas i sin nuvarande form ytterligare ett par år, men att vi redan nu startar upp en projektgrupp som ska se över när vi bör påbörja en revidering. Vi kan inte invänta ytterligare 5 år till nästa röstning av periodisk översyn, vilket de vanliga ISO-rutinerna innebär.

Jag går också i väntans tider på att ISO 9001 Survey ska läggas upp på nätet för allmänheten. På det stora internationella kvalitetsledningsmötet i november 2019 identifierades behovet av att genomföra en världsomfattande användarundersökning, för att bättre förstå nuvarande och framtida behov gällande ISO 9001. En arbetsgrupp inrättades och den globala enkäten lanserades förra sommaren (på 14 språk) med deadline 31 december 2020.

Resultatet från undersökningen har redan kommit ut till arbetsgruppen, som nu försöker sammanställa resultatet på ett åskådligt sätt. Ett stort antal respondenter deltog i undersökningen (8 397 st.) och svar mottogs från hela 122 länder, med jämn fördelning avseende storlek (små/medelstora/större organisationer) och branschtillhörighet. Det var också en jämn fördelning sett till hur länge de svarande hade använt ISO 9001. Hela 29 procent av respondenterna hade använt ISO 9001 mer än 20 år. 72 procent hade ett ISO 9001-certifikat.

Jag har sett över resultatet och själv försökt göra någon typ av enklare sammanfattning utifrån vissa enstaka frågeställningar i enkäten:

De områden som användare av ISO 9001 främst såg en förbättring inom (utifrån sin verksamhet) var följande:

  1. Förbättrad dokumenterad information – 79 procent
  2. Ökat arbete med ständiga förbättringar – 73 procent
  3. Ökad kundtillfredsställelse – 70 procent
  4. Förbättrad ledning av affärsprocesser – 70 procent

Generellt syntes en högre förbättringsupplevelse bland de som hade ett ISO 9001-certifikat eller ett godkänt kvalitetsledningssystem av andrapart (kund). Inte så märkligt tycker jag, eftersom de externa revisionerna oftast ger organisationen en stor spark i baken och driver på kvalitetsarbetet.

De avsnitt i ISO 9001 som flest hade svårigheter att applicera var:

4. Organisationens förutsättningar (om-/invärldsbevakning, intressenter, processer)

5. Ledarskap

6. Planering (risker & möjligheter, kvalitetsmål, planering av förändring)

Både avsnitt 4 (organisation) och 6 (planering) är till stora delar nya avsnitt som infördes 2015 i ISO 9001. I avsnitt ”6. Planering” är det framför allt riskhanteringsmomentet som upplevdes vara för svagt och man efterfrågar ett förtydligande för att verksamheten ska kunna bli mer effektiv.

Områden som många ansåg skulle lyftas in i nästa version av ISO 9001 var:

  1. Business continuity planning (kontinuitetsplanering) – 70 procent
  2. Change management (förändringsledning) – 70 procent
  3. Knowledge management (kunskapsledning) – 65 procent

Respondenterna önskade också ökat fokus på ledarskap, organisationskultur och miljö i en framtida standard. Exempel på kommentarer gällande detta var ”ISO 9001 does not engage or hold leadership accountable.”, ” ISO 9001 does not improve company culture.”

Någonting som stack ut var att hela 40 procent av respondenterna inte känner till ISO 9000 (”Principer och terminologi”) som innehåller alla termer och definitioner till ISO 9001 och 35 procent känner inte till ISO 9002 (”Vägledning för tillämpning av ISO 9001”).

Detta tycker jag är lite oroväckande, även om SIS här i Sverige förordar handboken ”ISO 9001 för små och medelstora företag”. Om man bara tar del av ISO 9001 är det svårt att förstå syftet med alla krav och hur organisationen kan/ska uppfylla kraven.

Öka revisorskompetensen

Flera svarande hade också synpunkter på att revisorers kompetens måste förbättras, så att en ISO 9001-certifiering verkligen ger trovärdighet och skapar förtroende för organisationen. Jag har tidigare berättat om den internationella arbetsgruppen ”Brand Integrity ISO 9001” som ska förbättra kommunikationen med just revisorer, men också utbildningsledare och konsulter för att förbättra deras kunskap och förståelse för standardens krav.

Resultatet av enkäten har analyserats och jämförts utifrån vilken världsdel respondenten tillhör, storlek och bransch på organisationen, om organisationen har ISO 9001-certifikat eller ej och utifrån antal år organisationen använt ISO 9001. Mycket mer omfattande information om enkätresultatet kommer alltså framöver via en länk till undersökningen i sin helhet. Jag lägger med länken i nästa blogg och kommer också att lägga ut länken via LinkedIn så snart resultatet ligger uppe.

Önskar er nu en fin kvalitetssommar UTAN Covid-19.

Tina Bohlin, Projektledare SIS

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.