Global penagaflytt hotar företagsutveckling

Den nya kortsiktiga ägarrollen hotar de svenska företagens långsiktiga utveckling. Utvecklingsfrågorna hamnar i skuggan av jakten på finansiell framgång. Det menar Johnny Lindström, vd för Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ.

Den ökande kortsiktigheten är ett allvarligt hot mot den långsiktiga företagsutvecklingen. Egentligen finns ökat fokus på kortsiktiga resultat i alla typer av organisationer, såväl inom det privata näringslivet som den offentliga sektorn. Tydligast blir ändå bilden i företagen. Johnny Lindström menar att den stora obalans som idag existerar mellan ett kortsiktigt perspektiv och ett långsiktigt kan få allvarliga följder för företagens långsiktiga utveckling.

– Vi måste försöka lyfta fram vikten av att också satsa på långsiktig utveckling för att balansera upp det överdrivna fokuset på de kortsiktiga kraven, säger Johnny Lindström.

En ny ägartyp

Den globaliserade kapitalismen har påverkat företagsägarnas roll. Lindström menar att det uppstått två huvudtyper av ägare. Det traditionella ägandet har bestått av ägarkapitalister, till exempel familjeföretagare, vars verksamheter ibland växte till industrier. Det fanns ett tydligt fokus på verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Numera finns också en annan ägartyp som har nästan enbart ett kortsiktigt ägarperspektiv.

– Jag kallar dem tradingkapitalister och deras fokus ligger bara på penningens eller penningsubstitutens framgång, säger Johnny Lindström.

Vill inte ta ansvar

De nya ägarna, tradingkapitalisterna, är inte bara de aktiemäklare man kanske i första hand tänker på utan de kan också vara till exempel stora pensionsfonder. Idag byggs till exempel pensionssystem som förutsätter att förvaltarna hittar bästa avkastning för dagen och inte ser ägandet på för långsikt.

– Det finns till och med fondägare som uttalat sig om att de inte är beredda att ha något långsiktigt ägaransvar i företagen, säger Johnny Lindström.

Förutom pensionssystemen finns det en rad faktorer som, enligt Lindström, har bidragit till den här utvecklingen. En av de största drivkrafterna är en större global rörlighet för kapitalet.

– Avregleringar på kapitalmarknaden och en ökad digitalisering har skapat förutsättningar för att lättare hitta den bästa avkastningen för dagen, förklarar Johnny Lindström och fortsätter:

– Varför ska till exempel en fondförvaltare i Asien satsa på en förväntad långsiktig avkastning i ett företag i Sverige när han kan hitta snabbare avkastning på annat håll.

Förbättra informationen

Alltför många anser att allt som handlar om utveckling helt enkelt tar för lång tid. Samma kortsiktiga tänkande dominerar också inom offentlig sektor. Istället för att utveckla verksamheten på långsikt fokuserar man för mycket på kortsiktiga åtgärder.

För att återupprätta balansen mellan perspektiven menar Johnny Lindström att man måste förbättra informationsstrukturen så att det blir enklare att identifiera avkastningsstrukturen i ett företag. Ett annat sätt är att skapa program för långsiktig utveckling och konstruera bra mätmetoder för att kunna visa på lönsamheten i långsiktig utveckling.

– Ledningarna måste lyfta fram frågor som till exempel processutveckling, kompetensutveckling och produktinnovationer, menar Johnny Lindström.

Styrelserna stort ansvar

Styrelserna har en viktig uppgift för att kompensera de kortsiktiga ägarnas ointresse av långsiktig utveckling. Deras roll är att balansera kraven på företagsledningarna och ställa krav på information om den långsiktiga utvecklingsplanen.

– Styrelserna får ett stort ansvar när ägarna inte är aktiva, ibland till och med medvetet, säger Johnny Lindström. Givetvis har styrelserna det vanliga ansvaret för kassaflödet, men de måste också blicka längre fram än bara ett kvartal eller nästa år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste