Gröna jobb en arbetsmiljöfara?

Arbetsmiljö Miljösektorn växer och de gröna arbetstillfällena förväntas explodera. Men med detta också riskerna för arbetstagarna, menar Europeiska arbetsmiljöbyrån. I Sverige tar man dock utvecklingen med ro.

Gröna jobb en arbetsmiljöfara?
Free images

Gröna jobb innebär enkelt uttryckt arbeten som på ett eller annat sätt bidrar till att bevara eller återställa miljön. Det kan till exempel vara jobb som bidrar till att skydda ekosystemen eller minska förbrukningen av energi och råvaror eller mängden avfall. Under förra året genomförde Europeiska arbetsmiljöbyrån en workshop för nationella arbetsmiljömyndigheter med fokus på hur man skapar säkrare och hälsosammare gröna jobb i framtiden. De menar att man redan har sett att ny lagstiftning och nya tekniker som utformats för att skydda miljön leder till större risker för de anställda. Exempelvis har minskningen av avfall som går på deponi lett till fler olyckor och sjukdomsfall för de som behandlar avfallet.

Svårt överföra kunskap

Europeiska arbetsmiljöbyrån tror också att nya tekniker och arbetsprocesser kan kräva kombinationer av olika kompetenser, vilket gör information om säkerhet och hälsa svår att överföra. Och då de nya jobben förväntas expandera i rasande tempo kan brist på kompetent arbetskraft leda till fler oerfarna arbetstagare och att arbetsmiljöfrågor förbises.

Arbetsmiljöbyråns workshop tog avstamp i en framtidsstudie som undersökt hur gröna jobb kan utvecklas och vilka arbetsmiljöproblem de kan innebära. Syftet är att arbetet ska ge beslutsfattare verktyg för att även det gröna arbetslivet ska vara friskt.

Mäter damm

Sverige var inte med i workshopen som nämns ovan men har haft gröna jobb under lupp i många år. Jens Åhman, enhetschef för toxikologisk riskbedömning på Arbetsmiljöverket, berättar att de bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning där expansion av miljösektorn är en stor del. Två sektorer har utkristalliserats som särskilt intressanta ur ett svenskt perspektiv: elektronikåtervinning och biobränsle. Och det är riskinsikt, kunskapsarbete och inspektion som man jobbar med och som har mynnat ut i bland annat kunskapsskrifter och informationskampanjer.

– Gällande biobränsle har vi i år avslutat ett projekt där vi mätt damm i anläggningar med biobränslehantering för att se vad de anställda utsätts för, berättar Jens Åhman. Vi följer upp signaler vi får och ser på framtida risker. Vårt existerande regelverk täcker väl även de nya risker vi har sett inom sektorn gröna jobb.

Positiv omställning

Men att gröna jobb skulle sätta arbetsmiljön på spel anser inte Jens Åhman. Han menar att begreppet gröna jobb håller på att suddas ut, att det snart inte finns ickegröna jobb och att omställningen är positiv då vi går bort från gamla faror, exempelvis att användningen av ämnen som bly, kadmium och kvicksilver långsiktigt minskar.

En stor del av Arbetsmiljöverkets arbete är också att göra arbetsgivare och aktörer varse om risker och att informera om utvecklingen och vad den kan innebära. Kunskapssammanställningarna finns öppet på myndighetens hemsida och de jobbar med information gentemot företag och branschorganisationer.

”Kommer gå smidigt”

Jens Åhmans tips till arbetsgivare i gröna sektorer är detsamma som till alla arbetsgivare – bedriv ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Då identifieras nya risker automatiskt. Oerfarna arbetsgivare och arbetstagare och låg medvetenhet om arbetsmiljöfrågor menar han alltid är en risk i snabbt expanderade branscher.

– Vi fortsätter att titta på utvecklingen och arbeta med aktiv omvärldsspaning men majoriteten av de risker vi kommer att se är gamla kända sedan tidigare. Jag tror att den expansionen av gröna jobb kommer att gå smidigt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.