Här är metoden som minskar risken för felbeslut

Förbättringsarbete Swot-analys är en karta att navigera efter för den som driver företag. Den är användbar när man tar fram en affärsplan eller strategi för hur målet ska nås.

Här är metoden som minskar risken för felbeslut
Foto: StockAdobe

En Swot-analys är en väldigt enkel modell med fyra rutor. En ruta representerar ett område: styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

– När du gör en Swot-analys ska du utgå från grundtanken att samtliga möjliga och omöjliga styrkor, svagheter, möjligheter och hot ska komma fram, berättar Erik Wall, Partner Strategy&, Pwc Sverige.

Ett bra sätt att göra det är att samla antingen de närmaste alternativt alla medarbetare och tillsammans brainstorma fram ett antal punkter under respektive område.

– Arbeta gärna i mindre grupper så att alla kommer till tals, och använd förslagsvis post-it lappar som sedan kan sättas upp i Swot-modellen, säger Erik Wall.

Riskerar att ta fel beslut

Beroende på företagets storlek så kan en Swot-analys genomföras på olika sätt och olika strukturerat, men Erik Wall betonar att den är en viktig del i allt företagande.

– Den som vet sitt nuläge och känner till sitt företags inre styrkor och svagheter samt de externa möjligheter och hot som finns har alltid bättre förutsättning att agera och vidta åtgärder. Om du struntar i Swot-analysen riskerar du att ta fel beslut och inte kunna parera för hot och interna svagheter. 

När man gjort Swot-analysen gäller det att prioritera vad som är viktigast att fokusera på under respektive område. Sedan väljer man ut de viktigaste punkterna och lägger sitt fokus där. Det gäller då också att man satt övergripande mål för verksamheten på ett till tre års sikt samt att medarbetarna känner till dessa.

– Sedan planeras och genomförs aktiviteter där man nyttjar de styrkor och möjligheter som identifierats och eliminerar eller parerar för de svagheter och hot som identifierats, berättar Erik Wall.

Alla ska involveras

Aktiviteterna ska syfta till att företaget och medarbetarna förflyttar sig mot den uppsatta målbilden.

– Hela företaget ska involveras i detta arbete. Planera, genomför, utvärdera och utveckla aktiviteter. Synliggör mål och resultat för medarbetare för att skapa engagemang och känsla av delaktighet.

Erik Wall betonar att Swot-analysen är en viktig del i allt företagande.

Vilken del av analysen som är viktigast beror enligt Erik Wall på företagets situation.

– Om du väljer att se Swot-analysen som en plus- och minuslista är det ofta så att det för varje plus också finns en speglande potentiell svaghet på minussidan.

Ett exempel kan vara att dina medarbetares kompetens är en av företagets styrkor. Till detta kan kopplas en risk för att andra företag också vill ha dina medarbetare, och att personal väljer att gå vidare till andra anställningar.

– Fokusera på aktiviteter som stärker de starka sidorna, då organisationen påverkas positivt av att styrkor och möjligheter lyfts fram.

I vissa specifika fall kan det vara så att ett område i Swot:en måste prioriteras beroende på externa omständigheter.

– En sådan omständighet kan vara när ditt företag står inför strukturella förändringar i branschen eller motsvarande. Då måste det lyftas fram i Swot-analysen och få fullt genomslag i målsättningar och aktiviteter. I sådana lägen som måste externa hot prioriteras högt.

Avslutningsvis poängterar han vikten av att man också bör ta in extern input för att se på Swot utifrån och in med externa glasögon.

– Gör man det bara internt med medarbetarna riskerar man att missa viktiga aspekter, främst gällande risker och möjligheter. Så ta in kunders, leverantörers, partners och andra externa synpunkter för att få en robust och heltäckande genomlysning, avslutar Erik Wall.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.