Hemligheter avslöjas

Vad är hemligheten med processbaserad verksamhetsutveckling? I den här boken får man åtminstone delar av svaret och boken är därför en välkommen uppdatering inom processområdet.

Boken beskriver bristerna i traditionella funktionsuppdelade organisationer samt fördelar och tillvägagångssätt vid införandet av en processbaserad organisation. De olika faserna i förändringen diskuteras, från insikter om behovet av att tänka om, via kartläggning och analys till integrationen av ett ledarskap med nya ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Boken är indelad i tio kapitel samt en omfattande lista med referenser. Inledningsvis skildras omvärldsförändringar, nutidens och framtidens krav samt vilka konsekvenser detta får för sättet att arbeta i organisationer. Författarna slår fast att den viktigaste förklaringen till varför dagens hierarkiska funktionella organisationer är utformade och bedrivs som de görs är tradition snarare än ändamålsenlighet.

Förklaringar och grundläggande koncept

Motiven bakom processbaserad verksamhetsutveckling beskrivs tillsammans med en diskussion om huruvida processfokusering är en fluga eller ett bestående fenomen. Därefter följer tre kapitel med förklaringar av grundläggande koncept och definitioner såsom processer, traditionella organisationsformer, processorientering och kundtillfredsställelse. Integrerad resurs- och arbetsledning lyfts fram i ett eget kapitel, följt av identifiering, kartläggning, mätning, analys och utveckling av processer. Boken avslutas med reflektioner över vad som krävs för att lyckas med processbaserad verksamhetsutveckling samt vilka utmaningar framtiden kommer att innebära.

Författarna riktar sig till studerande vid universitet och högskolor samt yrkesverksamma ledare inom näringsliv, offentliga organisationer och myndigheter. Boken har utformats för att ge färdigheter och kompetens att praktiskt kunna tillämpa kunskaper om processer och processbaserad verksamhetsutveckling. Dessutom strävar författarna efter att påverka läsarens attityd och sätt att betrakta de organisationer hon eller han är verksam i.

Höga förväntningar

Varje tillfälle tas till att poängtera brister och svagheter i traditionella organisationer. Första tredjedelen av boken handlar till stor del om att lyfta fram nackdelarna med funktionsorientering och måla upp möjligheterna med processbaserade organisationer. Förväntningarna blir därför mycket höga när man närmar sig de avsnitt som ska avslöja hemligheterna med processbaserad verksamhetsutveckling. Till viss del infrias dessa förväntningar, speciellt med avseende på kartläggning, rollfördelning och mättning. Beskrivningen hålls dock på ett generellt plan och jag saknas verklighetsbaserade exempel på hur problem som uppstår vid organisationer som inför processledning kan hanteras.

Genom sin blandning av tydliga teoretiska exempel och handfasta råd från personer med lång erfarenhet av arbete med organisationsförändringar utgör denna bok en välkommen uppdatering inom processområdet. Författarna lyckas verkligen skapa förståelse för nackdelarna med funktionsorientering men även för den utmaning det innebär att vända de attityder och normer om hur ett organisationsschema ska se ut som finns djupt rotade bland de flesta av oss.

Fakta

Processbaserad verksamhetsutveckling

Författare: Anders Ljungberg och Everth Larsson

Förlag: Studentlitteratur, 2001

ISBN:

358 sidor

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.