Högre andel manliga chefer negativa till depression

Arbetsmiljö Trots att ledningen har stort ansvar för arbetsmiljön har en högre andel manliga chefer en mer negativ attityd till anställda med depression än kvinnliga chefer. Och ju högre chefsposition, desto mindre tolerans, visar en studie från Göteborgs universitet.

Högre andel manliga chefer negativa till depression
Depression är ett växande folkhälsoproblem. Foto: Stock Adobe.

Depression och ångest är ett växande folkhälsoproblem och stressrelaterad psykisk ohälsa den sjukdomsgrupp som ökar mest bland sjukskrivna på landets arbetsplatser. Samtidigt har chefer ett stort ansvar för de anställdas hälsa och säkerhet samt ett långtgående ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning av medarbetare som mår dåligt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Trots det visar en ny studie som gjorts vid Göteborgs universitet att attityden till anställda med depression skiljer sig kraftigt åt mellan manliga och kvinnliga chefer.

24 procent av de manliga cheferna hade en negativ attityd till medarbetare med depression jämfört med 12 procent av de kvinnliga cheferna.

Monica Bertilsson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Foto: Cecilia Hedström.

– Men det är viktigt att framhålla att det är en attitydundersökning. Vi vet inte hur manliga och kvinnliga chefer agerar i verkliga livet, säger Monica Bertilsson, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och projektledare för studien.

Män generellt mer negativa

Att det är skillnad i attityder mellan könen var dock ingenting som överraskade forskarna – resultatet stämmer väl överens med tidigare studier som visat att män generellt i samhället har en mer negativ inställning till psykisk ohälsa än kvinnor.

Det som ändå förvånade forskarna var att skillnaderna mellan manliga och kvinnliga chefer kvarstod även efter att man i de statistiska analyserna tagit hänsyn till andra faktorer som chefernas utbildning, typ av arbetsplats, hur länge de varit chefer och om de hade erfarenhet av medarbetare med depression.

Kände sig osäkra

Studien, som publicerats i BMC Public Health, bygger på en webbaserad enkät och omfattar 2 663 chefer, varav 901 kvinnor och 1 762 män, inom både privat och offentlig sektor. I enkäten fick deltagarna ta ställning till 12 olika påståenden som mätte chefernas emotionella, kognitiva och beteendemässiga attityder till medarbetare med depression. För 11 av 12 påståenden var skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer signifikant.

Männen instämde i högre grad med påståenden att de kände sig osäkra tillsammans med medarbetare med depression, att dessa medarbetare är en börda för arbetsplatsen och att de inte bör jobba när de medicinerar.

Drar sig för att anställa

De manliga cheferna instämde också i högre grad med att de inte skulle göra tillfälliga förändringar i arbetet för att stödja en medarbetare med depression eller anställa någon som de visste hade depression.

Studien visade också att ju högre chefsposition, desto högre andel negativa attityder, vilket gällde både manliga och kvinnliga chefer.

– Andelen med negativa attityder minskade dock i förhållande till hur många medarbetare med dessa besvär som man tidigare mött som chef, vilket ändå får ses som positivt, säger Monica Bertilsson.

Utveckla bra insatser

Studien ingår i projektet ”Chefens perspektiv – en missad pusselbit”, som syftar till att skapa bättre förståelse kring chefernas kunskaper och strategier för att stötta medarbetare med psykisk ohälsa.

– Avsikten är inte att peka ut cheferna som okänsliga individer, utan att utveckla bra insatser för att stärka chefernas kompetens även inom det här området, sammanfattar Monica Bertilsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.