Vad är standarders egentliga värde? – 6 experter svarar

Standarder Varje år den 14 oktober firar medlemmarna i de tre standardiseringsorganen IEC, ISO och ITU en temadag för internationella standarder, World Standards Day. Kvalitetsmagasinet har frågat fem stycken kvalitetsexperter om vilket värde standarder har idag, och hur betydelsen kan komma att se ut i framtiden.

Vad är standarders egentliga värde? – 6 experter svarar
Foto: Adobe Stock

Över hela världen uppmärksammas under morgondagen den internationella dagen för standarder. Hatade och älskade av många, och hur högt vi värderar dem har sedan länge debatterats inom flera fält. Oavsett hur man ser på standarders betydelse ökar användandet av dem. Kvalitetsmagasinet har därför dagen till ära frågat sex kvalitetsexperter hur de ser på standarder betydelse för kvalitetsarbete, idag och i framtiden.

Är standarder viktigt för att lyckas bedriva ett framgångsrikt kvalitetsarbete, och varför? 

Vilken betydelse kommer standarder ha i framtidens kvalitetsarbete?

Ulrika Francke, ny ordförande för Iso.
Ulrika Francke, ordförande för Iso. Foto: Sten Jansin.

Ulrika Francke, Iso-ordförande och vice ordförande för Sis:

– Använder man standarden ISO 9000 får man en bra process och ”best practice“ om man använder någon annan standard, framtaget av experter på området.

– Betydelsen av standarder ökar hela tiden, inte minst inom miljöområdet och de ger en bra och beprövad kvalitet.

Ulf Hammarström, generaldirektör på Swedac:

– Förutom de självklara faktorerna så som att standarder är ”best practice”, beprövade lösningar och underlättar kommunikation mellan aktörer används standarder av myndigheter som komplement i föreskrifter och reglering och underlättar både för dem som ska uppfylla krav och för myndigheter som ska kontrollera efterlevnad.

Ulf Hammarström, Swedac.

– Jag tror att standarder kommer att ha fortsatt stor betydelse för kvalitetsarbete i framtiden, under förutsättning att standarderna och processen att ta fram dem fortsätter att vara relevanta. Ett område där standarder kommer få nya möjligheter är inom digitalisering. Det handlar både om standarders innehåll men även standarders format och hur de kan användas, exempelvis av laboratorieutrustningar som själva kan läsa standarder, förstå när de modifieras och på egen hand anpassa sig för att fortsätta uppfylla standardens krav.

Folke Höglund, Vice Ordf. SFK Väst.
Folke Höglund, SKF.

Folke Höglund, tidigare kvalitetssäkringschef för SKF-koncernen:

– Standarder är bland annat viktiga då de definierar det område som är relevant. De skapar också ett språk som gör att man kan kommunicera. De utgör att bottenplatta, en grundstomme som man kan mäta sig emot, och som visar omvärlden att man nått en viss nivå. Från denna nivå kan man sedan utveckla sin verksamhet mot nya höjder.

– Jag har lite svårt att se varför det inte skulle vara lika viktigt som nu. I framtida AI miljöer kanske det blir lättare att komma åt enskilda delar.

Ulrika Edholm, projektledare på Sis:

– En sak som är speciellt med standarder är att de inte är statiska, utan utvecklas kontinuerligt för att hålla jämna steg med förändringar i samhället och olika branscher. Genom att följa med i utvecklingen och ta stöd i standarder får man som organisation ett bra stöd i det löpande kvalitetsarbetet.

Ulrika Edholm, projektledare på Sis.

– För framtiden kommer standarder sannolikt att fortsätta att vara av avgörande betydelse inom kvalitetsarbete. Samtidigt som teknik och många branscher utvecklas kommer befintliga standarder att utvecklas och vid behov kommer det att utvecklas nya standarder för att hantera framtida utmaningar och möjligheter. Till exempel kan standarder för hantering av dataintegritet, säkerhet och hållbarhet bli allt viktigare delar i kvalitetsarbetet. 

Anders Fundin, forskningsledare på SIQ.

Anders Fundin, forskningsledare vid SIQ:

– Standarder ger en viktig grundläggande bas för verksamheter med ett stöd i arbetet att förstå organisationens nuläge.

– Så länge standarder anpassas och utvecklas i takt med nya samhällsutmaningar och framtida behov från kunder och intressenter kommer de att ha fortsatt betydelse i framtidens kvalitetsarbete.

Annika Andreasen, vd på Sis.

– En standard bygger på samlad erfarenhet och kunskap från alla de experter som deltar i arbetet att ta fram en standard. Standarder gör det därför tydligt vad som behövs för att uppnå olika typer av mål och bidrar också med systematiken för att göra det. Att luta sig mot väl beprövad erfarenhet och metodik är en effektiv metod att bygga kvalitet och spara resurser. 

Annika Andreasen, vd Sis.
Annika Andreasen, vd Sis.

– Jag tror att standarder kommer bli centrala även i framtida kvalitetsarbete. Förändringshastigheten och speciellt teknikutveckling går enormt fort. AI når nya nivåer och här kan standardiseringssystemet med experter från hela världen vara en mycket värdefull referenspunkt och ett gott stöd för att säkra det värde AI kan bidra med.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.