Innovation är inte en metod!

Blogg En innovation är resultatet av ett arbete där man hittat lösningen på ett problem som ingen löst tidigare. Att söka efter den perfekta innovationsmodellen är därför helt fel väg att gå, konstaterar Lars Sörqvist i sitt blogginlägg.

Det talas oerhört mycket om innovationer idag. Begreppet innovation används flitigt och sägs vara av stor vikt för vår framtid. Innovationer anses viktiga för att de ska ge verksamheter långsiktig framgång, skapa framtidens jobb och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Forskare som fokuserar på innovation stöds frikostigt av staten, nya innovationsutmärkelser har inrättats och stadsministern har upprättat ett nationellt innovationsråd. Många verksamheter väljer idag att fokusera på innovation. Det har till och med blivit allt vanligare att verksamheter inför speciella chefstjänster som har till syfte att verka för framkomsten av innovationer. Innovationsbegreppet har därigenom kommit att bli väldigt modernt och trendigt. Den stora frågan är dock hur man skapar innovationer…

När man studerar den pågående utvecklingen förefaller det som att många personer tror att innovation handlar om att skapa/tillämpa en ny fantastisk metod som inte funnits tidigare. Ett synsätt som både är fel och farligt. En innovation är nämligen inte en metod utan resultatet av ett arbete. Ett resultat som står för något helt nytt. Något man inte mött tidigare. Dock kan omfattning och nivå på en innovation variera rejält. Vägarna till att uppnå en innovation kan dessutom skilja sig mycket åt. Ibland bygger en innovation på ett helt nytt tänkande. Något som uppnåtts genom ett kreativt tankegenombrott. Ibland handlar en innovation om att man genom systematiskt arbete lyckats lösa ett problem som ingen löst tidigare. Innovationer kan beröra saker som produkter, processer, marknader, kulturer och mycket annat. Följaktligen är innovationsområdet oerhört omfattande och innehåller många olika dimensioner.

Att finna en enda innovationsmodell förefaller därigenom som en helt oframkomlig väg. Strävar man efter det är risken förmodligen stor att man just därigenom kommer att begränsa sig så mycket att kreativiteten och möjligheterna blir lidande. Personligen föredrar jag därför att se innovationer mer som ett resultat. Ett nytt genombrott inom det aktuella området. För att stimulera framkomst av innovationer behöver man arbeta med verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Precis som i allt annat utvecklingsarbete handlar det om att strategi, kultur och struktur samtidigt måste utvecklas och integreras.

Strategiskt behöver verksamheten tydliga visioner och mål. Ju mer alla som är involverade i verksamheten förstår och känner vart verksamheten strävar och vad man tillsammans vill uppnå, desto större är sannolikheten att innovationer som verkar i denna riktning kommer fram. Det krävs även tydliga strategier för innovationsarbetet i sig, där det tydliggörs hur utrymme finns för detta arbete i vardagen, hur förutsättningar skapas samt hur innovationer tas om hand och utvecklas vidare. Kulturellt kan ofta mycket vinnas genom utvecklandet av en mera kreativ och innovativ verksamhetsmiljö som grundas på tillit, trygghet, öppenhet och inre motivation. Viktigt är också att skapa en kultur där olika sakområden och kompetenser samverkar och möts i gemensamma forum.

Strukturellt behövs kompetens och metodik för att arbeta med utveckling och nytänkande. Som jag tidigare nämnt tror jag inte på att det går att finna en enda gemensam innovationsmodell, men däremot utgör en mix av många olika utvecklingsmetoder, -tekniker och -verktyg ofta en verkningsfull grund. Detta kan handla om allt från kreativa tekniker till metoder för systematisk problemlösning och flödesutveckling så som Sex Sigma och Lean då en betydande del av ett innovationsarbete nästan alltid handlar om systematisk förbättring och vidareutveckling av idéer. Utvecklingsmodeller så som DFSS och LPD kan troligen bidra mycket i många fall. Tillgång till kunskap om ny teknik och IT är av stor betydelse på samma sätt som kunskap om marknaden, kunderna och omvärlden. Innovation är alltså inte en enda metod utan bygger på samverkan av många olika metoder och kunskaper. De personer som ska leda innovationsarbetet måste följaktligen ha en mycket bred och omfattande kompetens och undvika att bara ”snöa in” på vad som för stunden förefaller vara trendigt inom innovationsvärlden!

Läs gärna mer om mina tankar om detta och mycket annat på min privata blogg www.larssorqvist.com.


Lars Sörqvist
Vd, Sandholm Associates
Docent, Kungliga Tekniska Högskolan

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.