Internetportal belyser kvaliteten i skolan

Nu kan man enkelt få hjälp med svaret på om en skola har bra kvalitet. Skolverkets internetportal Siris är ett verktyg som gör det möjligt att lätt få insyn i skolornas kvalitetsarbete och att jämföra olika skolors kvalitet.

Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem, Siris, är en internetportal där en mängd olika dokument och statistik, som beskriver kvaliteten i skolverksamheten, har samlats. Siris startade för ungefär ett och ett halvt år sedan och har redan uppmärksammats vid EUs kvalitetskonferns som i år hölls i Köpenhamn. Huvudsyftet med portalen är att öka tillgängligheten till information som Skolverket tidigare mestadels publicerat i tryckt form.

– Vi tycker att det ska finnas en möjlighet för alla inom skolan, till exempel ansvariga för skolverksamheten, elever och föräldrar, men också för många andra, till exempel journalister, att snabbt och enkelt kunna få information om kvaliteten i skolan, förklarar Linn Ågren, förvaltningsansvarig för Siris.

Analysstöd

Internetportalen innehåller information om grundskolan och gymnasieskolan, men på sikt ska fler av kolans verksamhetsformer inkluderas. Informationen är uppdelad i sex olika kategorier. Det handlar om kvalitetsdokument från såväl kommunal nivå som nationell nivå och i viss mån skolnivå, betygsstatistik och nationella provresultat och om hur kvalitetssäkrande statsbidrag har fördelats och använts. Dessutom finns det tillgång till en rad olika rapporter och utredningar gjorda av Skolverket. Till all information finns det speciellt utformade analysstöd.

– Analysstödet är ett bra sätt att få hjälp att tolka materialet, men det finns också en guidad tur och manualer, säger Linn Ågren.

Användarvänligheten är avgörande för att Siris ska kunna vara ett effektivt verktyg för allmänheten. Den ska nu utvecklas och bli ännu bättre.

– Från våren kommer vi att kunna erbjuda nya ingångar i informationen genom att vi skapar en geografisk sökväg, förklarar hon.

För att jämföra

Meningen är också att Siris ska vara ett sätt för intresserade att kunna jämföra skolornas kvalitet, något som blir allt viktigare när möjligheterna att välja skola har blivit större och de kommunala skolorna har utsatts för konkurrens från friskolor.

– Men Siris är också viktigt för att skolorna ska kunna jämföra sig med varandra, säger Linn Ågren.

Genom hårda fakta som betygsstatistik och antalet elever som klarar godkänt får man snabbt fram ett jämförelsematerial nedbrutet ända till skolnivå. Som komplement kan man dessutom läsa alla kommuners kvalitetsredovisningar där det ska beskrivas hur man uppfyller målen och hur man arbetar för att öka kvaliteten i skolan.

– Genom att läsa kvalitetsredovisningar och kvalitetsgranskningar samt titta på statistik kan man få flera infallsvinklar för att skapa sig en bild av verksamheten. Man bör också kolmma ihåg att en del av uppgifterna bygger på information inhämtad av skolverket och en del är skolors och kommuners egna dokument, säger Linn Ågren.

Fakta

SIRIS Informationskategorier

* Kvalitetsredovisningar: Alla kommuner måste enligt lag upprätta kvalitetsredovisningar och skicka till Skolverket. Innehåller redovisningar om hur verksamheten uppfyller de nationella målen och om hur man arbetar för att öka kvaliteten.

* Nationell kvalitetsgranskning: Skolverkets utbildningsinspektörer genomför varje år en kvalitetsgranskning av tre specifika granskningsområden, olika för varje år. Vid granskningen besöker inspektörerna ett antal skolor i ett urval kommuner.

* Statistik: Innehåller basdata som exempelvis lärartäthet, antal elever och andel behöriga lärare. Avgångsbetyg från grundskola och gymnasium samt resultat från nationella prov.

* Särskilda statsbidrag för personalförstärkning: Vilka kommuner som fått ”Wärnersson-pengar” och hur de används.

* Statsbidrag maxtaxa – kvalitetssäkring: Vilka kommuner har ansökt om bidrag och vad de planerar att göra för personalförstärkande eller kompetenshöjande åtgärder.

* Rapporter och utredningar: Ett urval av länkar till olika rapporter och utredningar som kan fungera som stöd för att förstå den information som Siris i övrigt innehåller.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste