IS0 22000 säkrar maten

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny livsmedelsstandard, ISO 22000, som enligt planerna ska vara färdig i höst. Därmed får livsmedelsindustrin en internationell standard som omfattar hela livsmedelskedjan, från foderproducenter till detaljhandel.

I takt med att handeln med livsmedel blir allt mer global ökar också behovet av en harmonisering av kraven på hantering och produktion av livsmedel. Konsumenterna vill ha bra och säker mat.

Det är upprinnelsen till ISO 22000 som den globala standardiseringsorganisationen ISO nu jobbar med att ta fram. Ett utkast till standarden publicerades förra sommaren och har sedan varit ute på remiss. Utifrån remissvaren har ISO arbetat fram en slutversion som om den röstas igenom i sommar kommer att publiceras i september.

Garantera säkerheten

Meningen är att standarden ska vara ett verktyg för att se till att maten som säljs i livsmedelsbutikerna uppfyller de lagstadgade kraven på hälsa och säkerhet. Helhetsperspektivet är viktigt, eftersom alla i hela livsmedelskedjan, från forderproducenter och tillverkare av maskiner och förpackningar till den enskilda livsmedelsbutiken, har betydelse för slutproduktens kvalitet.

– ISO 22000 är en ledningsstandard som ska hjälpa företagen att bygga upp system för att säkra sina produkter. Den kan också integreras med ISO 9001 och ISO 14001, förklarar Anders Nilsson på certifieringsföretaget LRQA Intégria.

Standarden omfattar förutom krav på ledningssystem även krav på god tillverkningssed och kommunikation både internt och externt, så att det finns en god beredskap för att snabbt hantera olyckor. Standarden bygger dessutom på FNs och dess livsmedelsorganisation Codex modell för riskbedömning i livsmedelshantering, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP är också ett legalt krav.

Underlättar internationell handel

För närvarande finns det redan en rad olika standarder inom livsmedelsbranschen, de flesta företagsanknutna eller nationella. Eftersom ISO 22000 riktar sig till så många olika typer av branscher och verksamheter är den inte lika specifik som standarder som tar sin utgångspunkt i exempelvis förpacknings- eller livsmedelsproduktion. En internationell standard underlättar naturligtvis den globala handeln, men vilket genomslag ISO 22000 kommer att få och hur snabbt, beror på hur detaljhandeln ställer sig till den.

– Det finns en försiktig optimism inom livsmedelsindustrin, men det avgörande är om detaljhandeln accepterar standarden som likvärdig i förhållande till andra livsmedelssäkerhetsstandarder, konstaterar Anders Nilsson. Då kommer den nog att slå igenom snabbare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.