Iso 10667 ger verktyg för att mäta och bedöma humankapitalet

Human Resources Det så kallade humankapitalet har en avgörande betydelse för prestationen i en organisation. Med Iso 10667 får ledningen det verktyg som behövs för att kunna mäta, bedöma och återkoppla medarbetarnas bidrag på ett så rättvist och värdeskapande sätt som möjligt. Standarden har nu uppdaterats och kommer snart även i en svensk översättning.

Iso 10667 ger verktyg för att mäta och bedöma humankapitalet
Mattias Magnell, ordförande i Sis kommitté för HR. Foto: Pontus Forsberg.

Iso 10667 är en standard som handlar om människorna i en organisation, det vill säga både individer och grupper. Den beskriver och ställer krav på hur information om de mänskliga resurserna kan systematiseras, mätas, bedömas och återkopplas på ett korrekt, tillförlitligt, rättvist och värdeskapande sätt för att uppnå effektivitet och kvalitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Kvalitetsmagasinet ställde några frågor till Mattias Magnell, som är ansvarig för ledarskapsutbildning på Skanska samt ordförande i Sis kommitté för Human Resource Management som arbetar med standarden.

Hur vill du beskriva Iso 10667?

– De som tillämpar standarden får en tydlig vägledning om hur kunskapen och beslutsunderlagen om människorna i en organisation kan stärkas och förbättras. Standarden ger vägledning och kravställer hanteringen och genomförandet av mätningar och bedömningar i olika arbetsrelaterade syften på individ, grupp och organisationsnivå. På så sätt kan företag och organisationer utveckla sitt unika sätt att framgångsrikt bedriva utveckling av sitt humankapital.

I vilka sammanhang kan standarden komma till nytta?

– All verksamhetsstyrning i en organisation bygger på människor och olika system. För att få till en positiv utveckling behöver människan sättas i centrum och medarbetarnas bidrag mätas, bedömas och återkopplas på ett rättvist och adekvat sätt. Med andra ord kommer standarden till användning i alla delar där människor har en uppfattning om vad verksamheten är samt när de ska tolka och förstå vad som förväntas av dem.

– För vår del inom Skanska har standarden praktiskt inneburit att vi gjort om det arbetssätt som vi använder för rekrytering och urval samt det sätt som vi jobbar med i våra ledarskapsutbildningar och program för ledarutveckling. Vi har ändrat i våra riktlinjer och gjort förtydliganden för vilka arbetsprocesser som vi ska följa. Arbetet har gett mycket positiva effekter för båda områdena.

Var ligger bristerna i dag?

– Det vi sett är att många organisationer inte kan redogöra för nyttan, relevansen och tillförlitligheten i de mätetal och bedömningsprocesser som de använder idag vad gäller människor. Det stora sorgefältet ligger enligt forskningen inom organisationers bristande förmåga att mäta prestation och bedöma potential samt att utveckla sina chefer och medarbetare.

– Det sätt som de flesta organisationer jobbar med rekrytering, prestationsbedömning, lärande och utbildning fungerar inget vidare. Chefer och anställda vittnar förvånansvärt ofta om att de inte mår särskilt bra och inte känner djupare tillit, trygghet och engagemang i sitt arbete.

– Många organisationer är heller inte nöjda med den effektivitet och produktivitet som de ser att de skulle kunna uppnå.

Vilket praktiskt stöd ger standarden för att komma till rätta med detta?

– Med standarden får användarna ett mycket tydligt och välutvecklat verktyg i sin hand. De kan snabbt öka sin förståelse för hur det komplexa kan göras begripligt och preciseras. Dessutom lär de sig att välja metoder och arbetsprocesser som är garanterat värdeskapande, har hög mätsäkerhet och driver resultat.

– Standarden ger organisationen vägledning och tydliga definitioner av relevanta begrepp som till exempel den förväntade nyttan med en mätning/bedömning och med vilken säkerhet och tillförlitlighet som denna nytta kommer att uppnås.

Många företag och organisationer använder ledningssystem. Vilken koppling har standarden till det arbetet?

– Iso 10667 är för oss en given komponent och viktigt komplement till ledningssystemet. Allt det som specifikt berör människor i ett ledningssystem kan och bör mätas, skattas och bedömas så gott det går. Människors engagemang, kunskaper, färdigheter, förutsättningar att utföra sitt arbete, kapacitet för lärande och innovationsförmåga är bara några exempel på centrala mätområden för att förstå en organisations effektivitet, kvalitet och hållbarhet.

Iso 10667 har nu uppdaterats. Vilka är nyheterna?

– Det som är nytt är förtydliganden om att standarden handlar om all mätning och bedömning av en organisations samtliga mänskliga resurser. Standarden visar hur arbetet med människor kan sättas i centrum för organisationens värdeskapande och hur man kan agera för att bli mer framgångsrik. Det är människorna som oftast är den stora och mest betydelsefulla tillgången i en organisation och personalkostnader oftast den viktigaste kostnadsströmmen i verksamheten. Uppdateringen har gjort att värdet av att göra korrekta mätningar och värdeskapande bedömningar har synliggjorts.

Standarden kommer snart i svensk version. Vad betyder det?

– Den svenska kommittén har varit mycket tongivande sedan arbetet med standarden inleddes för 14 år sedan och fastställdes för tio år sedan. Den svenska versionen och uppdateringen kommer att hålla mycket hög klass och baseras på 100-tals kvalificerades användares erfarenheter och förbättringsförslag samt senaste forskning inom området. Den kommer att vara ett mycket givande verktyg för många organisationer och branscher.

– Vi förväntar oss ett mycket stort intresse eftersom vi ser att företag och organisationer som jobbar med ledningssystem och utmaningar för sin effektivitet har förstått att deras arbete är helt beroende av att förstå sina chefer och medarbetare samt att ge dem förutsättningar för effektivitet och kvalitet. Allt detta går att mäta och utveckla på ett effektivt sätt med stöd av SS-Iso 10667.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.