Jönköping står modell

Benchmarking Genom projektet Modellkommuner har sju kommuner sporrat varandra i jämställdhetsarbetet. Jönköping är en av de kommuner som varit med. När projektet nu fortsätter blir Jönköping mentor och bollplank åt två andra kommuner.

Jönköping står modell

Projektet Modellkommuner startade som ett pilotprojekt våren 2015. Genom projektet har sju kommuner runt om i Sverige delat metoder och erfarenheter av jämställdhetsarbete. När projektet nu går in i sin andra fas har Jönköping utsetts till modellkommun i en ny grupp, vilket innebar att kommunen blir mentor och bollplank åt två andra kommuner.

– Det har varit väldigt lärorikt att kunna jämföra sitt eget arbetssätt med hur de gör i en annan kommun. Nu får vi en ny roll som bollplank åt Norrköping och Linköping. Det betyder förstås inte att vi är klara med vårt jämställdhetsarbete, jag tror vi kan lära oss mycket genom att följa andra kommuners arbete, säger Åsa Thörne Adrianzon, jämställdhetsstrateg i Jönköpings kommun.

Som mentorer bidrar deltagarna från Jönköping med erfarenheter och konkreta exempel från verksamheten, däribland egna förbättringsarbeten. I Jönköpings kommun har det bland annat handlat om att utveckla lednings- och styrningsprocesser och om att öka jämställdheten i olika stadsutvecklingsprojekt.

– I arbetet med kommunens nya cykelplan gjorde vi en bakgrundsanalys kring hur kvinnor och män rör sig i staden och hur de upplever trygghet och säkerhet. Det gav nya kunskaper om att män och kvinnor använder cykeln på olika sätt. Vi har också lyft fram jämställdhetsfrågan i upphandlingen av konsulttjänster och i dialogerna med medborgarna, förklarar Åsa Thörne Adrianzon.

Bakom satsningen står Sveriges kommuner och landsting, SKL. Tanken är att arbetet ska leda till att fler kommuner ska ge kvinnor och män en jämställd service. Politiker, höga chefer och nyckelpersoner har varit involverade i arbetet. Fokus ligger på ett systematiskt lärande, att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Detta ska kommunerna som deltar ta tillvara genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp.

Om projektet

Under 2015 och 2016 har sju kommuner tillsammans med SKL utvecklat metoder för att lära förbättringsarbete och jämställdhetsintegrering av varandra. Under 2017 sker spridning till 15 nya kommuner utifrån den modell som SKL och modellkommunerna utvecklat i pilotprojektet. Varje modellkommun fungerar som mentor och bollplank åt två eller tre nya kommuner för att stödja dem i arbetet med att jämställdhetsintegrera styr-och ledningsprocesser och bidrar med konkreta lärande exempel från sina egna verksamheter.

Sju kommuner lär av varandra

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.