Krafter som styr i grupparbetet

Det är långt ifrån alltid som arbete i grupp fungerar. Denna bok hjälper läsaren att förstå vad som händer när människor möts i en grupp och vilka krafter, negativa och positiva, som påverkar gruppens resultat.

Det blir allt vanligare att man på arbetsplatser organiserar sig i arbetslag eller team. Skolarbete organiseras i lärarlag, sjukvård i vårdlag, moderna industriföretag organiserar sig i produktionsenheter och IT-företag arbetar i olika projektgrupper. Många viktiga frågor planeras och beslutas i grupp, möten, sammanträden eller rådslag. Tanken är att ta tillvara alla anställdas kompetens på bästa sätt. Trots det har säkert många upplevt besvikelse på sitt eget arbetslag eller uppfattat att man suttit av tid i möten utan att något vettigt blivit utfört. Vad krävs för att arbete i grupp ska fungera på ett bra sätt och sammanträden inte ska upplevas som meningslösa eller tråkiga?

Denna bok behandlar förutsättningar och villkor för ett fungerande arbete i grupp. Diskussionerna förs utifrån gruppdynamiska teorier, det vill sägar teorier kring de omedvetna eller oreflekterade dynamiska processer som utvecklas när människor möts för att göra saker tillsammans.

Olika typer av gruppbeteenden karaktäriseras och illustreras. Vi har ”arbetsgruppen” där ledare och deltagare uppträder som kompetenta kollegor och det är svårt att urskilja olika roller. I ”beroendegruppen” är ledaren aktiv och har hög tilltro till sin egen förmåga och deltagarna uppträder hjälplöst och okunnigt. Krav på ansvarstagande från ledaren slås ned. I ”flyktgruppen” slingrar sig deltagarna bort från kravet på arbete. De är undvikande när det gäller gruppens uppgift, men kan var fullt sysselsatta med helt andra saker. I ”kampgruppen” följer deltagarna sin ledare, som kan ses som en anförare. Känsloläget kännetecknas här av fientlighet och aggression.

Sammanträdet kan betraktas som en temporär problemlösande organisation avgränsad i tid och rum. Sammanträden kan saboteras genom tystnad, mobiliserade attacker eller genom att inte lyssna. Begreppet ”polsk riksdag” symboliserar ofta ett stormigt möte utan resultat. Det finns en koppling mellan organisationen i sin helhet och hur möten eller sammanträden genomförs. Trötta organisationer ger trötta möten och konfliktfyllda organisationer ger konfliktfyllda möten. Hur får man ett sammanträde att bli framgångsrikt och vilka mötesregler bör vi sätta upp?

Innehållet i boken berör alla som deltar i olika arbetsgrupper och som vill öka sin förståelse för de krafter, både positiva och negativa, som kan utvecklas i gruppen. Det är en bok som hjälper oss att förstå vad som händer och vad som kan hända om vi vet mer.

Fakta

Dynamik i arbetsgrupper. Om grupprocesser på arbetet

Författare: Kjell Granström

Förlag: Studentlitteratur

ISBN 91-44-00852-X

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste