Kvalitet i skolan allas angelägenhet

Ledningssystem Jag tror vi alla skulle vinna på om utbildningsorganen arbetade mer med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling.

Kvalitet i skolan allas angelägenhet

Jag har följt mina fyra barns skolgång (både inom kommunal och privat sektor) och mött många fantastiska lärare med stort engagemang. Ibland har dock deras frustration över krångel och byråkrati känts av och ibland har de fått dra ett alltför tungt lass eftersom det saknats ett relevant verksamhetsstöd och organisationen varit otydlig.

För ett år sedan skickade vi/SIS ut remissen på den nya internationella kvalitetsledningsstandarden för utbildningsorgan (ISO 210011) till olika universitet och högskolor ute i landet. Flera svenska universitet som utbildar i kvalitetsledning/ISO 9001 tillstyrkte, några avstyrkte, men de flesta avstod från att kommentera. Jag insåg att ISO 9001/kvalitetsledningssystem tyvärr inte är ett välkänt verktyg inom utbildningssektorn.

ISO 21001, som är en ”ISO 9001” för alla slags utbildningsorgan, syftar till att synliggöra alla delar i utbildningsorganets verksamhet och förbättra förmågan att leverera kvalitet utifrån kund- och intressentönskemål (inte bara eleverna är kunder i detta sammanhang, utan även föräldrar och samhället i stort).

Standarden bygger på följande grunder:

  • • fokus på elever
  • • visionärt ledarskap
  • • engagemang för människor
  • • processinriktad förbättring
  • • evidensbaserade beslut
  • • relationshantering
  • • socialt ansvar
  • • tillgänglighet och eget kapital
  • • etiskt beteende
  • • datasäkerhet.

Kvalitetsledningssystemet, som ska stötta ledningen och medarbetarna, bygger utbildningsorganet upp själv utifrån sina specifika förutsättningar och krav (såsom t.ex. Universitetskanslersämbetets nationella system). ISO 21001 kompletterar nationella standarder och riktlinjer. Det finns ingen konflikt mellan dessa.

Jag tror vi alla skulle vinna på om utbildningsorganen arbetade mer med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling. Utbildning är inte bara en grundläggande rättighet, utan också en grundläggande del av samhället och bristande kvalitet är förenad med höga kostnader.

Kvaliteten på Sveriges utbildningar borde därför vara allas angelägenhet.

Vill du veta mer om ISO 21001? Ring eller mejla mig på 08-555 520 58, tina.bohlin@sis.se.

1 ISO 21001 kan användas av alla slags utbildningsorgan som erbjuder någon form av utbildning eller kompetensutveckling, från förskola till universitet inklusive företagsutbildning. Här hittar du mer information

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.