Kvalitet måste vara lättillgängligt

Outokumpo Nordic Brass är idag ett företag med ett processorienterat synsätt och ett lättillgängligt verksamhetssystem.
För bara ett år sedan var det få som ens hittade i företagets ledningssystem.

Senaste året har inneburit stora förändringar för Outokumpu Nordic Brass i Gusum. Bakåt i tiden har företaget tillverkat stänger, profiler, tackor och muttrar av mässing och man har haft en kopparrörstillverkning som stått för merparten av produktionen. Men genom ett ägarbyte för snart två år sedan förändrades förutsättningarna. Hela koppardelen såldes av och utlokaliserades till Belgien. I samma veva flyttades den del av mässingstillverkningen som tidigare funnits i Västerås till fabriken i Gusum och delar av ledningen byttes ut.

– Vår vd ville få in nya influenser i ledningsgruppen och tyckte att min bakgrund inom tyngre industri och fordonsindustrin var ett bra komplement. Jag fick i uppgift att sköta kvalitetsarbetet, berättar Jan Nilsson som numera är kvalitets- och teknikchef på företaget.

Hel del att göra.

Det visade sig finnas mycket att göra inom området.

Kvalitetsarbetet var eftersatt. Man hade ett digitaliserat ledningssystem, men det var svåröverskådligt och tungrott och användes inte fullt ut.

Jan Nilsson började med att kartlägga och dokumentera verksamheten samt tillsätta en mindre kvalitetsgrupp. Utifrån det byggdes ett nytt processorienterat verksamhetsledningssystem.

– Min grundtanke var att verksamhetsledningssystemet skulle vara lätttillgängligt och enkelt att förstå. Det skulle finnas kontinuitet. Jag ville skapa en kvalitetssyn som inte bara fanns förankrat hos ledningen utan även hos operatören vid maskinen, säger Jan Nilsson.

Två huvudprocesser

Arbetet har resulterat i ett verksamhetsledningssystem som består av två huvudprocesser, marknad och försäljning samt produktion. I systemet finns ytterligare sex stödprocesser. Informationen ligger idag på företagets intranät och runt om i produktionen står dataterminaler för att personalen lätt ska kunna gå in i systemet och hitta rätt information. Ledningssystemet bygger nästan helt på grafiska bilder med mycket lite text. Här finns information om organisation, miljö, arbetsmiljö, nödlägesberedskap, avvikelsehantering och mycket mer. För att personalen ska få rutin på att använda systemet har kvalitetsgruppen även lagt in veckans matsedel.

Förståelse för kvalitet

Lättillgänglighet och delaktighet är aspekter som Jan Nilsson arbetat mycket med det senaste året. All personal har gått en utbildning i verksamhetsledningssystemet och man har startat upp förbättringsgrupper inom några led av produktionen, exempelvis inom teknik och produktion. Just nu arbetar man med att hitta ett enhetligt synsätt på hur förbättringsgrupperna ska arbeta och drivas.

I samband med kvalitetssatsningen har operatörerna på Outokumpu Nordic Brass varit på studiebesök hos företagets kunder. Tanken var att de som arbetar i produktion ska få en större förståelse för hur slutprodukten används i nästa led.

– Det ger en ökad insikt om varför kvalitet är viktigt och varför vi måste ställa hårda krav på vissa produkter, säger Jan Nilsson som tror att en ökad kunskap bland medarbetarna är en av pusselbitarna för att få antalet reklamationer att minska, en hantering som kostar företaget stora summor årligen.

– Det är en sak att ha ha dålig kvalitet i huset, men den ska inte ut genom väggarna, konstaterar Jan Nilsson.

En annan förändring är att en och samma person numera är ansvarig både för miljö- och kvalitetsarbetet. Synergieffekterna är många och det minimerar risken att något faller mellan stolarna.

Ökad effektivitet

Även om det finns mycket kvar att göra på kvalitetssidan så är Jan Nilsson nöjd så här långt.

De senaste året har effektiviteten ökat, ledtiderna kortats och produktiviteten höjts. Företaget har fått en positiv trend när det gäller avvikelser vid externa revisioner. Kartläggningen av företaget innebär också att man hittat flaskhalsar i verksamheten där det krävs en ordentlig insats om effektiviteten ska kunna höjas ytterligare. Generellt har verksamhetsstrukturen blivit tydligare och kommunikationen mellan medarbetarna bättre.

Den största utmaningen framöver är att skapa en stabilitet i antalet reklamationer och sedan successivt minska dessa. Men det gäller att ta en sak i taget.

– För att lyckas genomföra stora förändringar gäller det att äta elefanten i bitar, konstaterar Jan Nilsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.