Kvalitet prioriteras men inte chefen

Kvalitetscheferna tycker att deras status är låg. Däremot prioriteras kvalitetsarbetet högt. Det visar en rundringning som Kvalitetsmagasinet gjort bland svenska kvalitetschefer.

Vilken status har egentligen kvalitetschefen? Det är en fråga som kan få många svar. Kvalitetsmagasinet valde att ringa runt till 30 svenska kvalitetschefer för att få deras syn på vilken status dagens kvalitetschefer har och hur kvalitetsarbetet prioriteras.

Bland de 30 kvalitetscheferna finns två tredjedelar, eller 20 stycken, i företag med fler än 50 anställda. 14 av dessa fanns i företag med fler än 100 anställda. Resterande del, 10 stycken, arbetar på företag med färre än 50 anställda.

Av de 30 kvalitetscheferna i rundringningen sitter 22 med i företagets ledningsgrupp. 15 av de chefer som sitter med i ledningsgrupper arbetar i företag med mer än 50 anställda. Procentuellt sett är dock fler kvalitetschefer i mindre företag med i ledningsgruppen.

Kvalitetschefer som arbetar i företag med mer än 50 anställda tenderar att ägna mer av sin arbetstid åt kvalitetsfrågor. Av de chefer som Kvalitetsmagasinet frågade arbetade nästan hälften, eller 14 stycken, mer än 75 procent av sin tid med kvalitetsfrågor, och av dessa var en klar majoritet anställda i företag med fler än 50 anställda.

Statusen har sjunkit

Vad tycker kvalitetscheferna om sin egen status jämfört med de andra cheferna på sina företag? Drygt en tredjedel av de tillfrågade anser att kvalitetschefens status jämfört med andra typer av chefer är något lägre eller mycket lägre. Att bara tre av 30 tillfrågade kvalitetschefer tycker att statusen är något högre jämfört med andra chefer kan tyda på att kvalitetschefernas status har till och med har sjunkit.

Vad kvalitetschefernas låga status beror på är svårt att förklara och rundringningen ger egentligen inget svar. Men kvalitetschefer i företag med mindre än 50 anställda i högre grad anser att deras status är lägre.

Svag konjunktur

En möjlig förklaring skulle kunna vara att kvalitetschefens ansvarsområde blivit lägre prioriterat i förhållande till andra ansvarsområden inom företagen, men det är ingen förklaring som får stöd i rundringningen. En annan möjlig förklaring är att kvalitetsarbetets status minskat generellt när konjunkturen är svag och att detta färgar av sig på kvalitetschefernas självbild.

När det gäller hur kvalitetsarbetet prioriteras på företagen är bilden positivare. 86 procent av kvalitetscheferna menar att kvalitetsfrågorna prioriteras högt på deras företag, och bara 14 procent anser att de prioriteras lågt. Cheferna på företag med fler än 50 anställda anser något oftare att kvalitetsfrågorna prioriteras högt eller mycket högt, än kvalitetscheferna på företag med färre än 50 anställda. Nio av tio kvalitetschefer på de större företagen anser att kvalitetsfrågorna är högt eller mycket högt prioriterade.

60 procent av kvalitetscheferna i rundringningen anser dessutom att kvalitetsfrågor prioriteras högre nu än för tre år sedan. Bara var tionde anser att kvalitetsfrågorna prioriteras lägre.

Ungefär lika många, eller 65 procent, menar att kvalitetsarbetet på deras företag också fått mer resurser de senaste tre åren medan bara tio procent menar att kvalitetsarbetet fått mindre resurser. När det gäller båda dessa frågor är kvalitetscheferna på större och mindre företag överens.

Lägre än andra chefer

Den bild som träder fram i rundringningen är att kvalitetschefens status är lägre än många andra chefers status. Det anser i alla fall kvalitetscheferna själva. Drygt var tredje kvalitetschef menar att kvalitetschefen har lägre status än andra chefer, och nästan ingen att statusen är högre än andra chefer.

Däremot menar kvalitetscheferna att kvalitetsfrågorna prioriteras högt. En majoritet av kvalitetscheferna anser till och med att kvalitetsfrågorna prioriteras högre nu än för tre år sedan och att kvalitetsarbetet fått mer resurser.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.