Kvalitetsarbete inom vård och skola bygger på delaktighet

Offentlig verksamhet Vilken uppfattning har chefer inom offentlig verksamhet om kvalitetsarbete och hur gör de sina medarbetare delaktiga i kvalitetsarbetet? Det är centrala frågeställningar i kandidatuppsatsen ”Att leda för kvalitet” som författats av studenterna Emma Lundin och Marie Krantz vid Linnéuniversitetet i Växjö.


Kvalitetsarbete inom vård och skola bygger på delaktighet

Kvalitetsarbete är i dag en väl integrerad del i de flesta verksamheter, oavsett huvudman. Även inom offentlig verksamhet blir kvalitetsfrågorna allt viktigare då kraven på effektivisering ständigt ökar. Dessutom ställer Socialstyrelsens föreskrifter samt skollagen tydliga krav på systematiskt kvalitetsarbete inom områden som vård och omsorg respektive skola.

Syftet med studien var att undersöka vilken uppfattning som chefer inom offentlig verksamhet har om kvalitetsarbete och hur de anser att de gör sina medarbetare delaktiga i verksamhetens kvalitetsarbete.

Studenterna har intervjuat fyra enhetschefer inom offentlig sektor – två rektorer för kommunala skolor samt två enhetschefer på vård och omsorgsboende i kommunal regi. Samtliga har lång erfarenhet i sin roll som rektorer och chefer – från 14 år och upp till över 30 år.

De intervjuade beskriver kvalitet och kvalitetsarbete på varierande sätt. Någon definierar det som att göra rätt saker, på rätt plats, på rätt sätt, medan en annan menar att kvalitet är ett underlag för hur resurser ska användas.

För att skapa delaktighet i organisationen understryker samtliga intervjuade vikten av kommunikation och dialog med medarbetarna. Det förutsätter i sin tur att det finns forum för sådana samtal utifrån en fungerande mötesstruktur.

En annan hörnsten som lyfts fram är ett nära ledarskap som bygger på tillgänglighet och tydlighet. Det fysiska mötet på arbetsplatsen gynnar relationen mellan chef och medarbetare, vilket underlättar arbetet med kvalitet, enligt en av cheferna.

Några av de intervjuade pekar dock på de svårigheter som är förknippade med ett kvalitetsarbete i en politiskt styrd organisation. De övergripande målsättningarna kan vara svåra att kombinera med den lokala enhetens egna målsättningar.

Slutsatsen i uppsatsen är att chefernas definition av kvalitet inte är entydig. Den gemensamma uppfattningen är ändå att kvalitetsarbetet måste grunda sig på ständiga förbättringar och medarbetarnas delaktighet. Kvalitetsarbete är viktigt, men också komplext i en offentlig verksamhet där politiska mål, styrdokument och organisationens lokala mål ska samordnas.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste